תנאי שימוש – PayBox

תמצית וכמה דגשים חשובים:

הנה תקציר של עיקרי תנאי השימוש. הנוסח המלא מפורט בתנאי השימוש שתמצית זו מצורפת אליהם.

 1. נותן השירות: בנק דיסקונט לישראל בע"מ ("הבנק").
 2. מהות השירות: שירות תשלום המופעל באמצעות אפליקציה לטלפונים חכמים ואתר אינטרנט https://payboxapp.com ("אתר פייבוקס", יקראו יחד "פייבוקס" או "PayBox"). השירות מאפשר העברת כספים למשתמשים אחרים בשירות וקבלת כספים מהם, תוך שימוש ביתרה הצבורה בחשבון האישי ובכרטיסי חיוב. השירות מתבצע בשקלים בלבד.
 3. תיאור אמצעי התשלום: פייבוקס הוא אמצעי תשלום שמשויך למכשיר טלפון מסוים ולמספר טלפון. האמצעי כולל תוכנה ("אפליקציה") המופעלת בטלפונים חכמים וביחס לחלק מצומצם של השירות, גם מאתר האינטרנט של פייבוקס. ביצוע פעולות מותנה בהזנת קוד אישי (PIN).
 4. אופן השימוש/ תנאים לביצוע פעולות/ רצף הפעולות המהווה את אמצעי התשלום:

  • רישום לאפליקציה: נדרשת התקנה של האפליקציה בטלפון מתאים; הזנת פרטי המשתמש; ואימות של הרישום על ידי הזנת סיסמה חד פעמית שתשלח למשתמש בהודעת SMS.
  • העברת וקבלת תשלומים: כל העברת תשלום או קבלת תשלום מחייבת שימוש באפליקציה במכשיר טלפון נתמך, ומחייבת בעת העברת כסף גם הזנת קוד אישי (ובתמצית: רכיב חיוני כהגדרתו להלן). את מקבל התשלום בוחרים מתוך רשימת אנשי הקשר של המשתמש או על ידי הזנת מספר הטלפון שלו או כמענה לבקשת תשלום. בקשת התשלום יכולה להגיע גם מגורם עסקי בדרכים שונות ובהן משלוח קישור, קוד QR וכו'. גם במקרים כאלה נדרש אישור תשלום והזנת קוד אישי.
  • "רכיב חיוני" בהתאם לחוק הוא שילוב של הדברים הבאים: מכשיר הטלפון הנתמך בו בוצעה הפעלה של האפליקציה, ביחד עם הקוד האישי או אמצעי זיהוי ביומטרי או אחר שנבחר על ידי המשתמש (בהתאם ליכולות המכשיר). בתשלומים לבתי עסק (המכונים בתנאי השימוש גורמים עסקיים) מסוימים, ישמשו כרכיב חיוני גם הקישור או קוד ה-QR שיוצג אצל הגורם העסקי וייתכן שגם סיסמה חד פעמית שתשלח למשתמש. גם כרטיס ה-SIM המשויך למספר הטלפון של המשתמש ייחשב לרכיב חיוני, הנדרש לצורך הפעלה ראשונה של האפליקציה בטלפון. הקוד האישי או האמצעי הביומטרי הוא פרט אימות מוגבר על פי החוק.
  • הבנק רשאי לסרב לבצע פעולות מסיבות שונות, כמפורט בתנאי השימוש, לרבות חשד להונאה או מרמה, חשש להלבנת הון ועילות נוספות.
 5. מועדי חיובים וזיכויים:

  • העברת כספים בין משתמשים (פרטיים ובתי עסק)
   • מעביר התשלום יחויב באופן מיידי אם התשלום יבוצע מהחשבון האישי או בהתאם לתנאים הנוגעים לאותו אמצעי תשלום אם העברה בוצעה מאמצעי תשלום אחר, למשל כרטיס אשראי. אם מקבל התשלום לא יאשר את קבלתו יוחזר הכסף לחשבון האישי של מעביר התשלום באפליקציה.
   • מקבל התשלום יקבל את הכסף לחשבונו האישי באפליקציה מייד לאחר אישורו. בבתי עסק מסוימים העברת הכסף בפועל היא בהתאם להסכמה שבין הבנק לגורם העסקי.
  • משיכת כספים מהחשבון האישי באפליקציה לכרטיס חיוב (כגון כרטיס אשראי) או חשבון בנק, תהיה בהתאם לתנאים של אמצעי התשלום אליו הועברו הכספים.
 6. ביטול עסקאות ביוזמת המשתמש: מרגע שמקבל התשלום אישר את קבלתו, ככל שנדרש אישורו, מעביר התשלום לא יכול לבטל עסקאות תשלום שיזם. בכל מקרה של ביטול עסקת יסוד שבין המשלם למקבל התשלום, על המשתמש להסדיר את ענייניו מול הצד שכנגד בעצמו.
 7. עלות השירות – עמלות ותשלומים: השירות אינו כרוך בתשלום. ייתכנו חיובים בגין הוצאות ותשלומים בפועל לצדדים שלישיים (כגון חברות כרטיסי אשראי, בנקים וכד').
 8. שמירת אמצעי התשלום ופרטי זיהוי: יש לשמור את אמצעי התשלום והרכיב החיוני באמצעי התשלום בסודיות מוחלטת, בנפרד ובאופן שאינו נגיש לאחרים. המשתמש יודיע מייד לבנק על כל חשש לגניבה או אובדן של כל אחד מחלקי הרכיב החיוני; או שימוש לרעה בחשבונו האישי/ הקבוצתי וימסור לבנק את כל המידע הקשור לכך, ומתחייב לפעול בהתאם להנחיות שיינתנו.
 9. סיכונים: שימוש בפייבוקס כרוך בסיכונים שונים, לרבות סיכון של אובדן או גניבה של הטלפון או פרטיו, וכן סיכון של טעות בביצוע עסקאות ותשלומים. המשתמש יוודא לפני ביצוע תשלום כי הפרטים שהוזנו נכונים, לרבות פרטי מקבל התשלום וסכום התשלום, ויישא באחריות לטעויות מצידו בקשר לכך.
 10. תקופת ההתקשרות הקפאה וסיום התקשרות:

  • ההתקשרות בתוקף עד לסיומה על ידי המשתמש או הבנק.
  • סיום והקפאה ביוזמת המשתמש: ניתן לסיים את ההתקשרות בכל זמן, בהודעה באופן הקבוע בתנאי השימוש. חסימת השירות תבוצע בתוך יום עסקים אחד. ניתן להקפיא את השימוש בפייבוקס בכל זמן, בהודעה באופן ולתקופה הקבועים בתנאי השימוש. את ההקפאה ניתן לעשות על ידי פנייה לשירות הלקוחות של פייבוקס בטלפון 9575* או דרך אתר פייבוקס.
  • סיום והקפאה ביוזמת הבנק: הבנק רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה של 45 ימים מראש או בהתראה קצרה יותר במקרה של נסיבות חריגות המצדיקות זאת וכן להקפיא את השימוש בפייבוקס מסיבות סבירות, כמפורט בתנאי השימוש.
 11. אחריות לשירות: אחריות הבנק מוגבלת אך ורק לעניינים שבשליטתו ולסכומי החיוב של המשתמש, כמפורט בתנאי השימוש, וכן לשימוש לרעה, כקבוע בחוק.
 12. עיון בתנאי השירות: ניתן לעיין בתנאי השימוש ובשינויים שנערכו בהם באתר פייבוקס ובאזור המיועד לכך באפליקציה.
 13. תנאים חשובים נוספים:

  • הבנק רשאי לקבוע ולעדכן מעת לעת את ספי הפעילות להעברה וקבלה של תשלומים. כיום ניתן להעביר ולקבל תשלום בודד בגובה של עד 1,500 ₪, ובמצטבר סך של 7,500 ₪ ההעברות בחודש ו- 50,000 ₪ בשנה.
  • לשירות מספר מסלולי שימוש. למידע נוסף ולמעבר למסלול מורחב המאפשר תקבולים של של עד 150,000 ₪ בשנה בכפוף להליך זיהוי מוגבר ניתן לפנות לשירות הלקוחות.
  • הכסף ייצבר בחשבון האישי באפליקציה (אשר הסכום המירבי שניתן לצבור בה בנקודת זמן כלשהי מוגבל אף הוא – כיום עד 25,000 ₪ ובמסלול המורחב עד 75,000 ₪) עד שתמשוך אותו לחשבון בְּבנק או לכרטיס חיוב (כזיכוי) או שתעביר אותו למשתמש אחר בפייבוקס, כולל תשלום לגורם עסקי, לבחירתך.
  • תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם שבינך לבין הבנק, בכל הנוגע לשימוש בשירות ובאפליקציה. שימוש באפליקציה או באתר הייעודי מהווה הסכמה לתנאים המפורטים להלן ולמדיניות הפרטיות והתחייבות לפעול על פיהם, לרבות למנגנון העדכונים והשינויים הקבועים בו.
  • אין לעשות שימוש באפליקציה לתשלומים או העברות בקשר עם מטבעות וירטואליים/קריפטוגרפיים ועסקאות או שירותים המפורטים בסעיף ‏3.3 להלן.

תנאי השירות בהרחבה:

 1. כללי

  1. הבנק מציע שירות תשלומים, המיועד ללקוחות כל הבנקים בישראל ומאפשר העברה וקבלת כספים, וכן איסוף כספים למטרה מוגדרת (איסוף קבוצתי) תוך שימוש ביתרה הצבורה בחשבון האישי ובכרטיסי חיוב באמצעות האפליקציה.
  2. השירות מיועד ליחידים, בגירים שהם תושבי קבע בישראל, בעלי מספר טלפון נייד ישראלי, שהינם בעלי חשבון בנק בישראל או בעלי כרטיס חיוב (כגון כרטיס אשראי או כרטיס דביט, אך למעט כרטיס נטען) (לעיל ולהלן "כרטיס חיוב") שהונפקו בישראל, ונרשמו לשירות באופן מקוון, וכן למוטבים ומשלמים עסקיים מסוגים שונים בישראל (לרבות חברות, בתי עסק, עמותות וכד') שהתקשרו עם הבנק במישרין או בעקיפין לצורך קבלת או העברת כספים באמצעות השירות, בהתאם לתנאים שסוכמו עימם או שנרשמו באופן מקוון, ככל שהבנק יאפשר זאת (לעיל ולהלן: "גורם עסקי" או "גורמים עסקיים").
  3. הרישום והשימוש באפליקציה מהווה הסכמה לתנאים המפורטים להלן והתחייבות המשתמש לפעול על פיהם.
  4. הגדרות: בתנאי שימוש אלה תהיה לכל אחד מן המונחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה בצידו:
   "החוק:" חוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019
   "יום עסקים:" כל יום, למעט יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון של סוכות ושמיני עצרת, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב, או יום אחר אשר ייקבע על ידי המפקח על הבנקים או אשר ייקבע על פי כל דין כיום שאינו יום עסקים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף לכל דין, הבנק רשאי לקבוע מעת לעת מה יהיו ימי העסקים אשר יחולו לעניין השירות, בהתאם לדין והנחיות המפקח על הבנקים. כל יום עסקים יתחיל עם סיום יום העסקים שלפניו. "סיום יום עסקים" – בשעה 18:30 בכל יום עסקים ובשעה 14:00 בימי שישי וערב יום המוחרג מההגדרה.
   "מכשיר טלפון נתמך:" מכשיר טלפון (לרבות מכשירים דומים כגון מכשירי טאבלט), אשר, בהתאם לגירסת החומרה ומערכת ההפעלה שלו, ניתן להתקין בו את האפליקציה והוא תואם את הדרישות הטכנולוגיות שלה לרבות היותו בעל פרוטוקול גלישה אינטרנטית באמצעות רשת הסלולר או באמצעות wi-fi המחובר באופן תקין בעת השימוש (נכון למועד זה השימוש אפשרי בכל מכשירי ה-iPhone גרסת iOS 9 ומעלה או מכשירים מבוססי Android גרסת 6.0 ומעלה). האפליקציה מאפשרת הפעלה ממכשיר טלפון נתמך אחד, בכל עת, ולכן מכשיר הטלפון הנתמך הוא המכשיר האחרון בו בוצעה הפעלה של האפליקציה.
   "רכיב חיוני:" הרכיב החיוני כולל שילוב של הרכיבים הבאים – מכשיר טלפון נתמך, בו הותקנה האפליקציה, הקוד האישי שנבחר על ידי המשתמש ו/או אמצעי זיהוי ביומטרי (כגון טביעת האצבע או זיהוי פנים) ככל שמכשיר הטלפון הנתמך מאפשר זאת וככל שהמשתמש בחר בדרך הזדהות זו). בתשלומים לבתי עסק מסוימים, ישמשו כרכיב חיוני גם הקישור שישלח הגורם העסקי למשתמש, קוד ה- QR שיוצג אצל הגורם העסקי וייתכן שגם סיסמא חד פעמית שתשלח למשתמש. בנוסף, כרטיס ה- SIM המשויך למספר הטלפון של המשתמש יחשב לרכיב חיוני, הנדרש לצורך הפעלה ראשונה של האפליקציה בטלפון.
   מספר הטלפון של המשתמש מהווה "קוד זיהויי ייחודי" כהגדרתו בסעיף 21(א) לחוק, דהיינו הפרט המזהה שקבע הבנק כמזהה בלעדי לנמען ההעברה.
   "פרט אימות מוגבר:" פרטי האימות שהבנק יקבע מעת לעת ככאלה המאמתים מבחינתו את זהותו של המשתמש ברמת ודאות גבוהה. נכון למועד זה, הזנת הקוד האישי או שימוש באמצעי ביומטרי שנבחר על ידי המשתמש, במכשיר הטלפון הנתמך, יחשב לפרט אימות מוגבר.
 2. הצטרפות לשירות באופן מקוון

  1. לצורך הצטרפות לשירות יש להוריד את אפליקציית פייבוקס בחנות של חברת Apple ו/או Google.
  2. בתהליך ההצטרפות המקוון ידרשו פרטי זיהוי שונים כגון: שם פרטי ומשפחה, מספר זהות, מספר טלפון סלולרי, תאריך לידה וכתובת מייל. לפני העברת או קבלת תשלום ולפני משיכה של כספים יידרש המשתמש למסור פרטי כרטיס חיוב על שם המשתמש או פרטי חשבון המתנהל על שם המשתמש בבנק בישראל. הבנק רשאי לדרוש, מעת לעת, פרטי ומסמכי זיהוי נוספים ולקבוע דרכי זיהוי ואימות אחרים.
  3. חובה למסור פרטים מלאים, מדויקים ונכונים בלבד וכן לעדכן את שירות לקוחות פייבוקס בכל שינוי שחל באותם פרטים באופן מיידי. פרטים אלו ישמשו את הבנק בין היתר כדי ליצור קשר עם המשתמש במידת הצורך.
  4. הפרטים והנתונים שנמסרו במעמד ההצטרפות צפויים להישמר, כולם או חלקם, במאגר מידע של הבנק אצלו או אצל מי מטעמו ולשמש את הבנק, בהתאם לדין, לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות.
  5. בעת שימוש באפליקציה לראשונה לאחר התקנתה בטלפון, נדרש אימות של הרישום באמצעות הזנת סיסמא חד פעמית הנשלחת למשתמש באמצעות מסרון (SMS), למספר הטלפון שמסר בעת הרישום.
  6. ההרשמה והשימוש באפליקציה מהווים אישור של המשתמש לכך שאין כל מגבלה לפי כל דין והסכם החלים עליו האוסרת עליו או מגבילה אותו להצטרף לשירות ולהשתמש באפליקציה, ובין היתר, שהוא אינו חדל פרעון.
 3. השירות

  1. במסגרת האפליקציה ניתן לנהל חשבון אישי, חשבון קבוצתי וכן לקבל כספים ולבצע העברת כספים לרבות תשלומים בגין שירותים או מוצרים לגורמים עסקיים שהתקשרו עם הבנק לשם כך ובהתאם לתנאים שסוכמו עימם בנפרד או נרשמו באופן מקוון, ככל שהבנק יאפשר זאת, והכל כמפורט בתנאים אלה (להלן ולעיל "השירות" ו/או "השירותים"). כמו כן, במסגרת השירות ניתן כיום לבצע העברת כספים גם מאתר האינטרנט של השירות, אולם רק כתשלום לקבוצה שהוזמנת אליה. ההתייחסות לאפליקציה בתנאי שימוש כלליים אלה כוללת גם את האתר, בשינויים המחויבים.
  2. השימוש בשירותים המוצעים באפליקציה ובאתר יהיה בהתאם לדין ויעשה בתום לב ובדרך מקובלת. לא יעשה בהם כל שימוש לרעה או כל שימוש בניגוד לדין או לתקנת הציבור או כל שימוש לא סביר או למטרות אחרות מאלו שלשמן נועד השירות, לרבות ביצוע העברות כספים בלתי חוקיות או אסורות או העברות לשם עקיפת המגבלות הנוגעות לדיווחים בקשר עם איסור הלבנת הון ומימון טרור או התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת. מבלי לגרוע מזכויות הבנק, כל העובר על איסור כאמור, ישפה את הבנק על כל נזק שיגרם לו כתוצאה מכך.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לעשות כל שימוש באפליקציה לצורך ביצוע עסקאות או תשלום עבור שירותים/מוצרים כמפורט להלן:

   1. עסקאות שאספקת הנכס/השירות אינה מיידית.
   2. עסקאות במטבעות וירטואליים/קריפטוגרפיים.
   3. עסקאות הלוואות או אשראי או מתן שירותים פיננסיים מכל סוג, לרבות פריטת כסף או המרת כספים כדרך עיסוק.
   4. תוכן ושירותים למבוגרים.
   5. הימורים.
   6. סמים.
   7. סחר ביהלומים.
   8. סחר בנשק.
   9. עסקאות בני"ע, אופציות בינאריות ופורקס.
   10. כל פעילות אסורה על פי דין, לרבות הלבנת הון ומימון טרור ולרבות כל פעילות המחייבת רשיונות או היתרים – ככל שאין בידי הצדדים הרלבנטיים את כל הרשיונות וההיתרים הדרושים או שהם אינם תקפים.
  4. בכל מקרה של שימוש בניגוד לאמור בסעיף ‏3.3 לעיל ובניגוד לאמור ביתר הוראות תנאי השימוש, לרבות במקרה שפעילות המשתמש נחסמה/הוגבלה, לא יישא הבנק בכל אחריות עקב כך ויחולו, בין היתר, הוראות סעיף ‏12.3 להלן.
  5. הבנק יהיה רשאי לפנות אל כל משתמש בכל עת על מנת לברר כל פרט הנוגע לשימושים באפליקציה ו/או באתר. בכל מקרה כאמור, המשתמש מתחייב לשתף פעולה ולספק לבנק את המידע שיידרש.
  6. הבנק רשאי להתנות מעת לעת את השימוש באפליקציה, בין באופן כללי ובין ביחס לסוגי פעולות מסוימים או ביחס לפעולות שסכומן עולה על סכום מסוים או ביחס למשתמשים מסוימים, בשימוש באמצעי זיהוי מסוימים.
 4. חשבון אישי

  1. בהצטרפות לשירות יפתח על שמו של המשתמש חשבון אישי באפליקציה אשר יזוהה לפי מספר הטלפון הנייד שעימו נרשם לשירות, אשר ישמש לצבירת סכומי כסף לזכותו (לעיל ולהלן: "החשבון האישי"). יתרת החשבון מופיעה באפליקציה תחת הכותרת "היתרה שלי" או כל שם אחר שיקבע מעת לעת.
  2. כל משתמש רשאי לפתוח רק חשבון אישי אחד.
  3. משתמש יוכל להעביר סכומים מתוך יתרת חשבונו האישי לחשבונות של משתמשים אחרים וכן למשוך סכומים מחשבונו האישי לחשבון בנק או כרטיס חיוב (כזיכוי) שאת פרטיהם הזין באפליקציה, בכפוף לספי הפעילות שהבנק יקבע מעת לעת.
  4. במקרה של ביצוע תשלום או העברה של סכום, שאינו עולה על היתרה בחשבון האישי, יחויב החשבון האישי בסכום האמור אלא אם תינתן על ידי המשתמש הוראה לחיוב כרטיס החיוב המעודכן באפליקציה. במקרה בו אין יתרה מספקת בחשבון האישי לחיוב מלוא הסכום המועבר, יחויב כל סכום העסקה מכרטיס החיוב שהוזן.
  5. המשתמש יהיה אחראי לעקוב אחרי הפעולות הנרשמות בחשבונו האישי באופן שוטף; אם יהיו למשתמש שאלות ו/או השגות על אילו מהפעולות או הסכומים שנרשמו בחשבונו האישי, עליו לפנות באופן מיידי וללא כל שיהוי לשירות הלקוחות ולא יאוחר מ-30 ימים מביצוע הפעולה הרלבנטית, אלא אם נקבע מועד אחר בדין.
  6. האפליקציה מאפשרת לצפות בכל עת בפעולות שבוצעו בחשבון האישי.
  7. בנוסף, פעולות שבוצעו תוך חיוב כרטיס החיוב יופיעו בדיווחים של חברת כרטיס האשראי, שהנפיקה את כרטיס החיוב. ידוע למשתמש, כי בדפי החיוב של חברת כרטיסי האשראי החיובים עשויים להירשם תוך ציון של פייבוקס כבית העסק, גם אם יעד הפעולה היה גורם אחר. כן ייתכן מצב שבו פעולה תופיע הן בפירוט העברות באפליקציה והן בדיווחי חברות כרטיסי האשראי.
 5. חשבון קבוצתי

  1. משתמש יוכל לפתוח בנוסף חשבונות קבוצתיים אשר ישמשו לאיסוף כספים מקבוצת משתמשים והעברתם (לעיל ולהלן: "חשבון קבוצתי"), הכול בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש. המשתמש שפתח את הקבוצה באפליקציה יוגדר כמנהל הקבוצה.
  2. בפתיחת החשבון הקבוצתי יידרש מנהל הקבוצה לציין פרטים שונים, לרבות מטרת החשבון הקבוצתי, האם ההצטרפות לקבוצה תהיה פתוחה לכל משתמש או מוגבלת למשתמשים מוזמנים, פרטי התשלום הנדרש מחברי הקבוצה ופרטים נוספים הקשורים למטרת החשבון הקבוצתי.
  3. האפשרות להעביר כספים אשר הועברו אל חשבון קבוצתי תעמוד אך ורק למנהל הקבוצה ולא לאיזה מחברי הקבוצה או לכל אדם אחר ולא תחול על הבנק כל חובה להשיב כספים למי שהעביר לחשבון הקבוצתי כספים, מכל סיבה, אלא לפי הוראת מנהל הקבוצה. מנהל הקבוצה יוכל להזמין משתמשים ו/או אחרים להצטרף לחשבון הקבוצתי וכן לאפשר למשתמשים אחרים לעשות כן, הכול בהתאם להגדרות החשבון הקבוצתי כפי שיאפשר הבנק מעת לעת.
  4. רק משתמש רשום יכול להיות חבר בחשבון קבוצתי. עם זאת, ניתן לבצע העברת כספים לחשבון קבוצתי באמצעות האתר מבלי להיות חברים בקבוצה.
  5. משתתף שהצטרף או צורף לחשבון קבוצתי יהיה חבר בקבוצה (לעיל ולהלן: "חבר הקבוצה"). חבר קבוצה יוכל לצפות בפרטי החשבון הקבוצתי לרבות במידע אודות העברות אל החשבון הקבוצתי והעברות ממנו (אלא אם מנהל הקבוצה חסם האפשרות הזו), וכן להשתתף בשיחה אשר תתנהל בצמוד לחשבון הקבוצתי. הסכמת משתתף להצטרף לחשבון קבוצתי מהווה גם הסכמתו המפורשת להצגת המידע אודותיו, כאמור, לחברים בקבוצה.
  6. כל אחד מחברי הקבוצה יוכל להעביר כספים לזכות החשבון הקבוצתי, ומנהל הקבוצה מאשר ומורה לבנק לרשום לזכות החשבון הקבוצתי כל סכום שיועבר כאמור אף אם הסכום שונה מהסכום שהתבקש על ידי מנהל הקבוצה כסכום להעברה לחשבון הקבוצתי.
  7. משתמש יוכל לחדול מלהיות חבר הקבוצה; השבת כספים חזרה לאותו חבר תהיה כפופה לשיקול דעת מנהל הקבוצה בלבד, מבלי שתחול על הבנק חובה להשיב כספים לאדם שפרש מן הקבוצה.
  8. בפתיחת החשבון הקבוצתי, רואים את מנהל הקבוצה כמי שהתחייב כלפי חברי הקבוצה: (א) להיות האחראי הבלעדי לפעול בכספים שיועברו לחשבון הקבוצתי; (ב) לפעול בהתאם למטרות ולפרטים שציין בבקשה לפתיחת החשבון הקבוצתי ולתנאי השימוש; (ג) להעביר לחשבונות האישיים של מי מחברי הקבוצה, אם יתעורר הצורך, סכומים המגיעים להם; (ד) לשנות אם יתעורר הצורך את תנאי הפעילות של הקבוצה, להחליף את מטרות הכספים הנאספים, לשנות את הסכום הכולל או הסכום הנגבה מכל חבר וכדומה, לפעול לקבלת הסכמה לגבי השינויים הנדרשים ולפעול להוצאה אל הפועל של המטרות החדשות והכל בהתאם לכללים שנקבעו לקבוצה; (ה) לעקוב אחרי הפעולות הנרשמות בחשבון הקבוצתי.
  9. מנהל הקבוצה אחראי בלעדית לנכונותו, שלמותו ודיוקו של כל מידע שסיפק. הבנק לא יהיה אחראי בשום צורה שהיא למידע. ההסתמכות על המידע כאמור והעברת כספים או ביצוע תשלומים כלשהם בהסתמך על המידע כאמור הינם באחריותו הבלעדית.
  10. כל עוד לא העביר משתמש, חבר הקבוצה, סכום כלשהו לזכות החשבון הקבוצתי, יוכל מנהל הקבוצה לבטל את חברותו בקבוצה של אותו משתמש, לפי שיקול דעתו.
  11. הבנק אינו אחראי לאופן פעולתו של מנהל הקבוצה ולא יהיה אחראי כלפי חברי הקבוצה בגין נזקים או הוצאות או הפסדים כלשהם מכל מין וסוג שהוא שייגרמו או שעלולים להיגרם להם מחמת מעשה או מחדל של מנהל הקבוצה. הבנק אינו מחויב להפעיל כל אמצעים לפיקוח וניטור על השימוש של מנהל הקבוצה בכספים ובין היתר לא יוכל לוודא שמנהל הקבוצה משתמש בכספים בהתאם למטרות שהוגדרו.
  12. הבנק יהיה רשאי לקבוע מעת לעת מגבלות על סכומי הכספים שניתן לאסוף בכל חשבון קבוצתי וכן על מספר הקבוצות שכל מנהל קבוצה יהיה רשאי לנהל, וכן להגדיר מעת לעת מגבלות על הפעילות בחשבון קבוצתי, לרבות יתרה מרבית, סכום מזערי ו/או מרבי להפקדה ו/או להעברה, סך הפקדות ו/או העברות לתקופת זמן, מספר מרבי של חברים, הכול לפי שיקול דעתו וכפי שיפורסם מעת לעת.
 6. העברת כספים

  1. משתמש יוכל לבקש לרשום בחשבונו האישי אמצעי תשלום המונפק על שמו בישראל (כרטיס חיוב) שישמש לצורך חיוב תשלומים וכן לצורך ביצוע זיכוי, כפי שיאפשר הבנק ובהתאם לתנאים ולמגבלות שיקבע מעת לעת, וכן חשבון בנק המתנהל על שמו בתאגיד בנקאי בישראל שישמש לצורך משיכת יתרה מהחשבון האישי.
  2. בקשת משתמש לרישום אמצעי תשלום בחשבונו מהווה הרשאה לביצוע חיובים וזיכויים באמצעי התשלום, על-ידי הבנק בהתאם להוראות של המשתמש שיימסרו לבנק.
  3. עם ביצוע הוראת העברה יופיע למשתמש במסך הודעה ובה יצוין צפי המועד לזיכוי בהתאם לדין.
  4. מובהר כי לא ניתן לבצע באפליקציה העברות כספים במספר תשלומים או בתשלום נדחה/עתידי, לרבות עסקאות "קרדיט" או כל עסקת אשראי אחרת, וכן לא ניתן לבצע העברות באמצעות הוראת קבע או הרשאה לחיוב חשבון, אלא במקרים שבהם הבנק החליט לאפשר זאת במפורש באופן ספציפי. מבלי לגרוע מהאמור, ככל שעל אף האמור תבוצע עסקה בתשלומים והבנק הסכים לכבדה, אזי כל תשלום יחשב לעסקה חדשה ונפרדת, במועד התשלום.
  5. הבנק יהיה רשאי לקבוע ולעדכן מעת לעת את ספי הפעילות להעברה קבלה של תשלומים במסגרת השירות. נכון להיום, ניתן להעביר ולקבל תשלום בודד בגובה של עד 1,500 ₪, ובמצטבר עד סך של 7,500 ₪ העברות בחודש קלנדרי למשתמש ועד סך של 50,000 ₪ בשנה. כמו כן הסכום המקסימלי שניתן לצבור ברגע נתון בחשבון האישי מוגבל אף הוא (כיום: 25,000 ₪). הבנק עשוי לשנות מעת לעת את ספי הפעילות. הבנק רשאי לקבוע ספי פעילות גבוהים יותר, המאפשר תקבולים של עד 150,000 ₪ בשנה וצבירה של עד 75,000 בחשבון האישי ,למשתמש שיבחר לבצע הליך זיהוי מוגבר, כפי שיקבע הבנק מעת לעת.
  6. בכפוף לדין, כל העברת כספים ניתנת לביטול רק עד למועד אישור קבלתם על ידי הצד המקבל. ככלל בהעברת כספים לגורם עסקי, כהגדרתו לעיל, וכל תשלום לחשבון קבוצתי תיחשב על פי רוב כאילו אושרה מיד עם ביצועה, והמעביר לא יוכל לבטלה באמצעות האפליקציה, אלא אם תופיע באפליקציה אפשרות ספציפית ומפורשת לבטל את הפעולה הקונקרטית, לאחר ביצוע ההעברה וכל עוד האפשרות עודנה מופיעה.
  7. העברת כספים שלא אושרה על ידי מקבל התשלום (בין אם בוצעה בין חשבונות או לחשבון קבוצתי) בתוך פרק הזמן שנקבע ביחס לאותו מקבל או אותו סוג מקבל (בדרך כלל 72 שעות) מיום שבוצעה, או בוטלה על ידי המשתמש לפני שמקבל ההעברה אישר את קבלת התשלום, לא תושלם, והחשבון האישי של המשתמש המעביר יזוכה בסכום ההעברה במלואו (גם אם ההעברה בוצעה על ידי חיוב כרטיס החיוב).
  8. החשבון האישי של משתמש שאישר קבלת תשלום והחשבון הקבוצתי שהועבר אליו יזוכה, ככלל, באופן מיידי בסכום שהועבר אליו, אלא אם העברת התשלום חורגת מתנאי השימוש או מחייבת בדיקות או פעולות משלימות על פי הדין או תנאי שימוש אלה.
  9. משתמש רשאי לבחור אם למשוך את הסכום שנצבר בחשבונו האישי או חלק ממנו לחשבון בנק או לזכות את כרטיס החיוב שהוזן בעת ההרשמה לאפליקציה, או להותיר את הכספים בחשבונו האישי באפליקציה.
  10. משיכת יתרה מהחשבון האישי לחשבון בנק תבוצע בתוך יום עסקים אחד ממועד מסירת הוראת העברה. העברות בימי חמישי, שישי, שבת, ערבי חג וחג יבוצעו ביום ראשון או ביום העסקים הראשון לאחר מכן לקראת סופו, לפי המאוחר, ייתכן שהפעולה תוצג בפועל בחשבונך במועד מאוחר יותר, בהתאם למקובל בבנק בו מתנהל חשבונך. העברת כספים כזיכוי לכרטיס החיוב תבוצע בתוך חמישה ימי עסקים, בהתאם למקובל בחברת כרטיסי האשראי הרלבנטית. הבנק רשאי לקבוע מעת לעת דרישות ומגבלות תפעוליות לגבי חשבון הבנק אליו תהיה רשאי להעביר סכומים.
  11. כל העברה המחויבת באמצעות כרטיס חיוב כפופה, כתנאי מקדמי מצד הבנק, לקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע התשלום. היה ולא התקבל אישור חברת כרטיסי האשראי במועד, הבנק לא יהיה מחויב לבצע את הפעולה. כל פעולה בכרטיס חיוב כפופה, בנוסף לתנאי שימוש אלה, לתנאים שנקבעו בין המשתמש לבין מנפיק כרטיס החיוב וכן לכללים ולתנאים הנוגעים לסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב ולכללים הארגונים הבינלאומיים המפעילים את מותגי כרטיסי החיוב (כגון "ויזה" או "מאסטרקארד").
  12. האחריות היא על המשתמש המעביר להזין פרטי חשבון (מספר חשבון, מספר סניף ומספר בנק) וכרטיס חיוב, מדויקים ועדכניים כמו כן, לוודא שאיש הקשר שבחר לביצוע ההעברה הוא הנמען הנכון לביצוע ההעברה ולוודא שמספר הטלפון השמור תחת אותו איש קשר הוא מספר הטלפון הנכון שכן מספר הטלפון של איש הקשר הנבחר הוא פרט המידע היחיד שלפיו ממענת האפליקציה את הוראת ההעברה. במקרה של טעות בהקלדת פרטי החשבון או פרטי כרטיס החיוב או מספר הטלפון של נמען ההעברה, לא תחול על הבנק כל אחריות בשום צורה ואופן, לרבות לביטול ההעברה ולהשבת הכספים, שכן מספר הטלפון של נמען ההעברה הוא "קוד זיהוי ייחודי" כמפורט בסעיף ‏1.4 לעיל. האחריות לוודא את נכונותו מוטלת על המשתמש.
  13. למרות האמור לעיל, ככל שהמשתמש המעביר יפנה אל מוקד שירות הלקוחות באפן מיידי לאחר ביצוע העברה שגויה מצידו, ועד לא יאוחר מהשעה 9:00 ביום החול העוקב ליום ביצוע ההעברה, הבנק ישתדל לסייע לבטל את פעולת ההעברה, אולם מובהר כי הבנק לא מתחייב לבטל את הפעולה, שכן ביטולה עשוי להיות כפוף לאישורים ולזכויות של גורמים נוספים, והאחריות בקשר עם האמור חלה על המעביר בלבד.
  14. משתמש יוכל לבקש להעביר כספים גם למי שאינו משתמש רשום באפליקציה. במקרה זה מקבל ההעברה יקבל הודעה שמזמינה אותה להירשם לשירות, ככל שיצטרף כמשתמש רשום באפליקציה ויאשר את קבלת הכספים בהתאם לתנאי השימוש, תוזכה יתרת חשבונו האישי בסכום שהועבר.
  15. הבנק יוכל, מטעמים סבירים, לעכב או לסרב לבצע כל בקשה להעברת כספים וכן לבטל העברה שבוצעה (תוך חיוב של הצד הנגדי לאותה העברה, דהיינו המשתמש שקיבל את הכספים), בין תוך שימוש באמצעי תשלום ובין מחשבון לחשבון, לרבות: אם קיימת מניעה חוקית או אחרת; אם הפעולה אינה על פי הכללים והנהלים של הבנק; מטעמים הקשורים במדיניות הבנק לרבות מדיניות ניהול הסיכונים או מדיניות עסקית או בשל חריגה מתנאי השימוש; אם קיים ספק ביחס לאמיתות או תוקף ההוראה לביצוע הפעולה; אם הפעולה אינה תואמת את פרופיל המשתמש; במקרה בו המשתמש אינו עומד בקריטריונים הקבועים לביצוע השירות; במקרה בו מצב החשבון של המשתמש אינו מאפשר את ביצוע הפעולה; ובמקרה בו הבנק יחשוד כי הפעולה הינה עסקה חשודה על פי הקריטריונים שיקבע מעת לעת, והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מובהר עם זאת, כי הבנק אינו מחויב לבצע בקרה או פיקוח כאמור וביצוע העברה אין בה כשלעצמה אישור של הבנק לכך שהיא עומדת בתנאים דלעיל ואין להסתמך על ביצוע העברה כאילו הבנק אישר שהיא תקינה.
  16. ידוע למשתמש כי הבנק נוקט באמצעי בקרה שונים ומגוונים לאבטחת הפעילות באתר. למרות האמור, בכל מקרה בו יתברר לבנק כי בוצעו בחשבון האישי או הקבוצתי זיכויים או חיובים שגויים, יהיה הבנק רשאי לחייב או לזכות את החשבון, לפי העניין, בסכום הטעות, על מנת לתקן את הטעות ולהשיב את המצב לקדמותו.
 7. אבטחת מידע

  1. על מנת למנוע שימוש לא מורשה באפליקציה או חשיפת מידע על המשתמש לוודא כי: (א) המכשיר הסלולרי עליו מותקנת האפליקציה נמצא ברשותו הבלעדית של המשתמש, והוא מוגן בקוד נעילה הידוע רק לו (ב) מכשיר הטלפון הסלולרי תומך בקבלת ושליחה של מסרונים (sms). אין להתקין את האפליקציה אם הטלפון של המשתמש אינו עומד בתנאים אלו.
  2. כל משתמש יבחר קוד אישי (PIN) בהתאם להנחיות הבנק, כפי שינתנו מעת לעת, אשר באמצעותו יוכל להזדהות על מנת לבצע פעולות באפליקציה ובאמצעי התשלום הרשומים בו (לעיל ולהלן: "הקוד האישי"). הבנק יהיה רשאי לדרוש מהמשתמש להחליף את הקוד האישי מעת לעת או להוסיף לקוד האישי אמצעי זיהוי נוספים, כתנאי לביצוע פעולות באמצעות האפליקציה.
  3. המשתמש מתחייב לשמור על סודיות הקוד האישי, ובכלל זה מתחייב שלא לרשמו על מכשיר הטלפון הנתמך ולא להחזיקו בצמוד לו ולא למסור ו/או לגלות לאחר/ים בשום נסיבות שהן את הקוד האישי. הפרת אחת מההתחייבויות האלו תיחשב כהעמדת הרכיב החיוני לאדם אחר.
  4. השימוש בשירות הוא אישי ואין להתיר לכל צד ג' שימוש ביתרה האישית של המשתמש או בשם המשתמש או קוד האישי. המשתמש מסכים כי הוא אחראי לכל שימוש שייעשה בחשבונו באפליקציה תוך שימוש בקוד האישי שלו, והכל בכפוף להוראות הדין.
  5. הבנק נוקט באמצעי אבטחת מידע לשם אבטחת המידע הכלול באפליקציה ו/או אשר הועבר במסגרתה, בהתאם לנדרש בדין וברגולציה החלים עליו, אולם אין מערכת המאובטחת באופן מוחלט וחרף אמצעי האבטחה השונים יתכנו כשלים באבטחת המידע (כגון יירוט, גישה בלתי מורשית וכד'). אין באפשרות הבנק למנוע באופן מוחלט פריצות אבטחה והבנק אינו מתחייב לכך ולא יישא באחריות בגין כך, לרבות במקרה של חשיפת פרטים או חדירה שלא כדין למערכות הבנק.
  6. המשתמש מופנה להמלצות שהבנק מפרסם מעת לעת באתר הבנק ובאפליקציה, לגבי שימוש זהיר ואחראי במכשירים סלולריים ובאינטרנט ולגבי אבטחת מידע.
 8. גניבה או אובדן או שימוש לרעה באפליקציה

  1. כל פעולת תשלום באפליקציה מחייבת שימוש ברכיב חיוני ובפרט אימות מוגבר. כמו כן, אימות ההפעלה הראשונה במכשיר טלפון נעשה על ידי משלוח מסרון (SMS) לטלפון שבו מותקן כרטיס SIM המשויך למספר הטלפון של המשתמש.
  2. המשתמש יודיע מיד לבנק באמצעות שירות הלקוחות בכל מקרה מהמקרים הבאים: אובדן או גניבה של כל אחד מחלקי הרכיב החיוני; או שימוש לרעה בחשבונו האישי/ הקבוצתי (כולם ביחד יקראו "אובדן"), וימסור לבנק את כל הפרטים הידועים לו בקשר לכך, ומתחייב לפעול בהתאם להנחיות שיינתנו.
  3. המשתמש לא יהיה אחראי בשום מקרה לשימוש לרעה שיעשה לאחר מסירת ההודעה.
  4. הבנק יהיה רשאי לחייב את המשתמש בגין כל פעולת תשלום שנעשתה בתקופה שבין המועד שבו נודע למשתמש על האובדן לבין מועד מסירת ההודעה, לפי הסכום הקבוע בדין. נכון למועד פרסום תנאי שימוש אלה, זהו הנמוך מבין שני אלה:

   1. סכום קבוע של 75 ₪, בתוספת 30 ₪ לכל יום שעבר בין המועד בו נודע למשתמש על האובדן עד למועד מסירת ההודעה. על אף האמור לעיל, אם נמסרה ההודעה בתוך 30 יום מיום שנעשה שימוש לרעה באפליקציה לא יעלה סכום החיוב על 450 ₪.
   2. סכום העברות התשלומים שבוצעו בפועל.
  5. הסכומים המפורטים לעיל ניתנים לשינוי על פי צו של שר המשפטים, שיתפרסם ברשומות. כל שינוי שיתפרסם ברשומות יחול ללא צורך בהודעה מוקדמת.
  6. הגבלת האחריות על שימוש לרעה לא תחול והבנק יחייב את המשתמש בגין כל תשלום שהועבר לפני מסירת ההודעה על ידי המשתמש, אם העברה נעשתה לאחר שהמשתמש העביר את הרכיב החיוני לרשותו של אדם אחר, והכל בין שהשימוש נעשה בידיעת המשתמש ובין שלא בידיעתו. הוראות אלו לא יחולו בהתקיים אחד מאלה:

   1. הרכיב החיוני הועמד לרשותו של האדם האחר על ידי המשתמש בנסיבות סבירות למטרת שמירה בלבד או שהועמד לרשותו של נותן השירות (גורם עסקי) לשם מתן הוראת תשלום באמצעות הגורם כאמור.
   2. השימוש לרעה נעשה לאחר שהרכיב החיוני, שהועמד לרשות האדם האחר, נגנב מאותו אדם או אבד לו.
  7. מובהר, על האף האמור לעיל, כי הגבלת אחריות המשתמשים לא תחול במקרה שהמשתמש באפליקציה פעל בכוונת מרמה, וכי במקרה כזה, יהיה המשתמש האחראי הבלעדי לשימוש ברעה באפליקציה.
  8. המשתמש ימסור הודעה למשטרה על אובדן, גניבה, או שימוש לרעה וכן ימסרו לבנק פרטים נוספים אם ימצאו לנכון והכל לבקשת הבנק אם יידרש לדעתם לפי נסיבות העניין.
 9. הקפאה, התנתקות מהשירות וסיום התקשרות

  1. הקפאת שימוש ביוזמת המשתמש:
   המשתמש רשאי להקפיא את השימוש באפליקציה, בכל עת. בקשת המשתמש להקפאת האפליקציה תיעשה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בשעות פעילותו או באתר האינטרנט ו/או בכל דרך אחרת שיאפשר הבנק מעת לעת. ההקפאה תיכנס לתוקף מרגע שהמשתמש ישלים את הוראות שירות הלקוחות הנדרשות לצורך ההקפאה. המשתמש יהיה רשאי לפנות לשירות הלקוחות לצורך סיום ההקפאה ובמקרה כזה הבנק יסיר את ההקפאה בתוך יום עסקים מהמועד שבו ישלים המשתמש את הפעולות הנדרשות לשם כך. הבנק רשאי לקצוב מעת לעת זמן מירבי להקפאה, ובלבד שלא תפחת מ-14 ימים.
  2. הקפאת השימוש באפליקציה משמעותה כי המשתמש לא יוכל לעשות כל שימוש באפליקציה לרבות העברה ו/או קבלת כספים ו/או משיכה לאמצעי תשלום אחר באמצעותה ו/או צפייה בפעולות קודמות, באופן זמני, עד שההקפאה תשוחרר על ידי שירות הלקוחות לאחר קבלת הוראת המשתמש.
  3. התנתקות וסיום התקשרות ביוזמת המשתמש:
   המשתמש רשאי להתנתק מן השירות בכל עת באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות. ההתנתקות תבוצע לאחר השלמת הפעולות הנדרשות, בהתאם להנחיות מוקד השירות.
   התנתקות מהשירות משמעותה הפסקת היכולת לבצע כל פעולה באפליקציה כאמור לעיל באמצעות מספר הטלפון של המשתמש, באופן קבוע. לצורך חידוש השימוש יהיה צורך בפנייה לשירות הלקוחות.
   מובהר, כי מחיקת האפליקציה כשלעצמה אינה מהווה התנתקות מהשירות או הקפאת השימוש.
   יש לבצע התנתקות מהשירות לפני כל העברה או העברת זכויות בטלפון בו מותקנת האפליקציה ו/או כרטיס sim אליו משוייך מספר הטלפון הסלולרי עימו נרשם המשתמש לשירות, לרבות מכירה, החזרת טלפון שסופק על ידי מקום עבודה למעסיק וכו'. לצורך כך, יש לסגור את זיהוי המשתמש באמצעות מספר הטלפון המשויך אליו על ידי פניה למוקד שירות הלקוחות וכן לבקש להעביר את החשבון האישי הקיים למספר הטלפון החדש.
   סיום ההתקשרות יבוצע בתוך פרק הזמן שנקבע לכך בחוק. הפסקת השירות תתבצע בתוך יום עסקים אחד מהמועד בו המשתמש ישלים את כל הפעולות הנדרשות לצורך סיום ההתקשרות, כפי שמפורט בתנאי שימוש אלה ויובהר על ידי שירות הלקוחות.
  4. סיום התקשרות ביוזמת הבנק:
   הבנק רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת, בכפוף להודעה מוקדמת שלא תפחת מ- 45 ימים. למרות האמור לעיל, הבנק רשאי לסיים את ההתקשרות באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת, במקרה של נסיבות חריגות המצדיקות זאת, לרבות אלה המפורטות בסעיף ‏3.3 ו- ‏9.5 להלן.
  5. הקפאת השירות ביוזמת הבנק:
   הבנק רשאי להקפיא את השירות בכל עת, מסיבות סבירות, לרבות אלה המפורטות בסעיפים ‏3.3 לעיל ואלה המפורטות להלן:

   1. שימוש בשירות בניגוד לכל דין, או בניגוד לתנאי השימוש .
   2. אחד או יותר מאמצעי התשלום הרשומים בחשבון המשתמש אינו תקין, נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
   3. ביצוע או ניסיון לביצוע של מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות התקינה של האפליקציה ו/או במשתמש אחר ו/או בצד ג' כלשהו.
   4. ריבוי הודעות או טענות בדבר ביטולי העברות ו/או עסקאות שנעשו על ידי המשתמש או ע"י משתמשים אחרים לזכותו, או ריבוי פעולות מול משתמשים אחרים שפעילותם באפליקציה נחסמה או בוטלה.
   5. שימוש באפליקציה או באתר תוך פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של הבנק או של צד שלישי.
   6. מסירת פרטים לא נכונים, חלקיים, חסרים או מטעים על ידי המשתמש, לרבות במסגרת הליך הרישום לשירות או תוך כדי השימוש בשירות.
   7. כל נסיבות חריגות אחרות (כגון הליכי חדלות פירעון או פירוק, הגבלת חשבון עקב משיכת שיקים ללא כיסוי, חקירה, האשמה או הרשעה בעבירה פלילית המצדיקה לדעת הבנק נקיטת פעולות כאמור וכיוב').
   8. קיומו של חשש סביר לפגיעה באבטחת האפליקציה, חשש לשימוש לרעה באפליקציה או מרמה;
   9. קיומו של חשש סביר לכך שהאפליקציה עלולה לשמש לצורך ביצוע עבירה או לגרום לבנק להפר הוראת דין;
   10. קיומו של חשש ממשי כי המשתמש לא יקיים את התחייבויותיו כלפי הבנק;
   11. בכל מקרה אחר שבו לפי שיקול דעת הבנק, המשך השימוש באפליקציה עלול לגרום נזק למשתמש או לבנק.

   במסגרת הקפאת השירות, הבנק רשאי לחסום ביצוע תשלומים ו/או קבלת תשלומים ו/או משיכת כספים לאמצעי תשלום אחר ו/או אפשרות גישה לאפליקציה ושימוש בה.
   ככלל, הבנק יודיע למשתמש על הקפאת השירות ועל הטעמים להקפאה, וזאת למעט במקרים שבהם מסירת הודעה כאמור תסכל את מטרת ההקפאה (כגון במקרה של הונאה, הלבנת הון וכד').

  6. אין בהקפאת השירות ו/או בהתנתקות מן השירות ו/או בסיום ההתקשרות על ידי המשתמש או הבנק כדי לגרוע מזכויות והתחייבויות המשתמש והבנק, ביחס לכל פעולה שבוצעה לפני סיום ההתקשרות. וכן מהתחייבויות המשתמש על פי תנאי השימוש, אלא אם סוכם אחרת.
 10. רישומי הבנק

  1. כל הרישומים של הבנק במערכת פייבוקס ייחשבו כנכונים ויהוו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תכנים. העתק מהרישומים של הבנק או מכל חלק של הרישומים הנ"ל ייחשב כראיה לכאורה לקיומם של הרישומים וראיה קבילה לרשום בהם.
  2. הכספים שיועברו במסגרת הפעילות באפליקציה ו/או באתר יופקדו בחשבון נאמנות ייעודי בבנק עד למועד משיכתם לחשבון בנק או כזיכוי כרטיס חיוב על ידי המשתמשים ולא יישאו ריבית ו/או הפרשי הצמדה. החשבון הייעודי עשוי להחזיק כספים של מספר משתמשים שונים וקבוצות שונות במשותף, לפי שיקול דעת הבנק.
 11. עמלות ותשלומים נוספים

  הבנק שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלומים ו/או עמלות בגין השימוש בשירות, כולו או חלקו, בשיעורים ובמועדים כפי שיחליט מעת לעת ויודיע על כך, הכל בכפוף לדין.
  בנוסף, מובהר כי יתכן ויחולו על המשתמש חיובים על ידי צדדים שלישיים בגין שימוש ברשת האינטרנט ו/או חיובים הקשורים לחברות הסלולר ו/או חיוב על ידי חברות כרטיסי החיוב ו/או על ידי הבנק בו מתנהל חשבון המשתמש בהתאם לתנאי החשבון, הכל בהתאם להתקשרות בין המשתמש לאותם צדדים שלישיים. כמו כן, ייתכן שמוטבי הכספים או צדדים שלישיים הקשורים אליהם גובים עמלה בקשר להעברת כספים אליהם באמצעות האפליקציה, אולם בכל מקרה המעביר לא יידרש על ידי הבנק לשלם לבנק תשלום החורג מן הסכום שבחר להעביר.

 12. אחריות הבנק והגבלת השימוש בשירות

  1. האפליקציה בכללותה, לרבות השירותים המוצעים בה, התכנים המופיעים בה והתוכנה העומדת בבסיסה, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS/ AS AVAILABLE) וללא כל התחייבות או הצהרה מצד הבנק. השימוש באפליקציה, באתר ובשירותים המוצעים נעשה על אחריות המשתמש בלבד והוא מודע לכך שאינו חייב להשתמש בשירותים אלו. הבנק לא יישא בכל אחריות כלפי המשתמשים וכלפי צדדים שלישיים בכל הנוגע לכל עסקה אשר במסגרתה נעשה שימוש בשירותים המוצעים של הבנק לרבות בכל הנוגע למטרות העסקה. הבנק לא יהיה אחראי לנכונות או לאמיתות כל מידע או תוכן שהועלה למערכותיו על-ידי משתמשים, לרבות בנוגע להסכמות חברי קבוצה בינם לבין עצמם ובינם לבין מנהל הקבוצה וכדומה. בנוסף, לא תחול על הבנק כל אחריות במקרה של הזנת פרטי חשבון או כרטיס חיוב לא מדויקים, או שמספר הטלפון של הנמען שהוזן על ידי משתמש אינו נכון והבנק לא ישא בכל נזק ישיר או עקיף שייגרם עקב כך.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

   1. הבנק אינו ולא יהיה צד לכל עסקה בין משתמשים באפליקציה, לרבות בעסקאות מול גורמים עסקיים. האפליקציה מהווה אך ורק פלטפורמה לביצוע העברות כספים או תשלומים לפי שיקול דעתם המלא של המשתמשים בהתאם לתנאי השימוש.
   2. הבנק אינו מתחייב לבצע כל בדיקה בנוגע לבתי עסק או גורמים עסקיים. עצם האפשרות לשלם לגורם עסקי באמצעות האפליקציה אין בה כדי להוות אישור כלשהו מצד הבנק בנוגע לבתי העסק, לרבות סוג העסק, פעילותו, הנכסים והשירותים שהוא מספק, איתנותו הפיננסית, אמינותו וכו'.
   3. לבנק אין כל אחריות ביחס לפרסומים באפליקציה של משתמשים או צדדים שלישיים או קישורים למערכותיהם, ככל שיהיו. הבנק אינו אחראי להספקתם וטיבם של מוצרים ושירותים כלשהם של משתמשים באפליקציה.
   4. ידוע למשתמש כי תשלום דרך האינטרנט ובכלל זה באמצעות האפליקציה, הינו תשלום לכל דבר ועניין וחלים עליו כל הדינים הנוגעים לביצוע תשלום מאותו סוג, ובאחריות המשתמשים לבדוקם ולפעול לפיהם.
   5. הבנק אינו אחראי ליושרתו או ליכולתו המשפטית, המקצועית או הכלכלית של משתמש כלשהו. הבנק מסתמך על המידע שמסרו המשתמשים ואינו מחויב לבדוק את אמיתותו, בכפוף לכל דין. המשתמש לא יסתמך על כל מידע המופיע באפליקציה ביחס למשתמשים האחרים שיעבירו לו או יקבלו ממנו כספים או תשלומים באמצעות האפליקציה. הבנק אינו מתחייב או מבטיח כי עסקה או פעולה שתיקשר בין משתמשים באמצעות האפליקציה תושלם. בכלל זה, ידוע למשתמש כי עשויות להיות מגבלות ביחס לאימות זהותו של משתמש באינטרנט/ באפליקציה וכי אין בעצם הצגתו של משתמש כלשהו העושה שימוש באפליקציה כדי להוות משום אישור לזהותו הנטענת של המשתמש. באחריות המשתמש לבצע בעצמו את הבדיקות הנדרשות לו לשם איתור ווידוא זהותו האמיתית של הצד השני לפעולה, והתאמתו לפרופיל שמציג. במידת הצורך יוכל המשתמש לפנות למנפיקת כרטיס החיוב בטענות הנוגעות לעסקת היסוד.
   6. ביצוע תשלומים עשוי להיות כרוך במעורבותם של ספקי שירותים נוספים, לרבות ספקי תשתית, מיחשוב וספקי שירותי תשלום. הבנק אינו אחראי לפעילותם של גורמים אלה. כמו כן הבנק לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם, אם ייגרם, למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהו, בשל פגם בביצוע פעולת תשלום (כהגדרת מונח זה בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019) באמצעות האפליקציה, שנגרם בשל מעשה או מחדל של המשתמש, מי מטעמו ו/או נותן שירותי תשלום אחר.
  3. הבנק לא יישא בכל אחריות כלפי כל משתמש או צד ג' במקרה של עסקאות ושירותים האסורים על פי תנאי שימוש אלו, לרבות עסקאות ושירותים אסורים המוזכרים בסעיפים ‏3.3 ו- ‏3.4 לתנאים אילו. למען הסר ספק, מובהר כי הבנק רשאי שלא לאפשר שימוש כלשהו בכספים, לרבות משיכה או העברה של הכספים בכל דרך, שמקורם בעסקאות ושירותים כאמור, או במקרה שקיים לבנק חשד בקשר לכך. כן רשאי הבנק לדווח על כל חשד כאמור ולמסור מידע לרשויות רלבנטיות, מבלי ליידע על כך את המשתמש.
  4. הבנק עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינות השירות הניתן על ידו. עם זאת, לאור העובדה כי השירות תלוי בתקינות קווי תקשורת ואף שהבנק נוקט באמצעים סבירים כדי למונעם יתכן ויחולו בשירות שיבושים, הפסקות, הפרעות או ניתוקים.
  5. בנוסף, השימוש באפליקציה עשוי להיות כפוף לדרישות, תנאים והנחיות של צדדים שלישיים שונים, לרבות חברות כרטיסי אשראי, ארגוני כרטיסי האשראי, בנקים, חברות תקשורת, יצרנים ומפעילים של חומרה, תוכנה, מערכות הפעלת השירותים (לרבות AppStore ו- GooglePlay) וכן רגולטורים שונים, אשר משתנות ומתעדכנות מעת לעת. ככל שיש סתירה בין תנאי שימוש אלה לתנאי השימוש של מערכות הפעלת השירותים (למשל AppStore ו- GooglePlay) תנאי מערכת הפעלת השירותים יגברו.
  6. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה המכוונת או עלולה לפגוע באפליקציה, בשירותים, בבנק או במשתמשים אחרים, לרבות: הפצת דואר זבל, פרסומות, או דואר שיווקי אחר שלא על פי דין, החדרת או הפעלת וירוסים, סוסים טרויאנים, נוזקות ו/או רוגלות; הפרעה לפעולת שרתים ו/או האפליקציה וכו'.
   כמו כן, המשתמש מאשר שלא יעשה שימוש באפליקציה בשעה שהוא נמצא במדינה הכפופה לחרם (אמברגו) מצד ע"י ממשלת ארה"ב או שזוהתה על ידי ממשלת ארה"ב כמדינה "תומכת טרור", וכן שהמשתמש לא מופיע ברשימה כלשהי של ממשלת ארה"ב המפרטת גורמים שחלים איסור או הגבלה לבצע מולם פעילות.
   בנוסף מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שעליו לוודא שחוקי המדינה בה הוא נמצא בעת השימוש באפליקציה, מאפשרים את השימוש בה לפי תנאי שימוש כלליים אלו והוא מצהיר ומתחייב כי בעת התקנת האפליקציה והשימוש בה אינו נמצא במדינה האוסרת על קבלת השירותים באמצעותה בהתאם לכללי שימוש כלליים אלו.
  7. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הבנק רשאי להקפיא או לבטל את רישום המשתמש בכל אחד מהמצבים המפורטים בסעיפים ‏3.3 ו- ‏9.4-‏9.5 לעיל.
  8. לבנק תהיה זכות קיזוז ועיכבון על כל הכספים המגיעים או שיגיעו למשתמש אשר יוחזקו בידי הבנק מעת לעת, והוא יהיה רשאי לקזז מכל סכום המגיע למשתמש כל חוב או התחייבות שלו כלפי הבנק כתוצאה מהפעילות באפליקציה וכן יהיה הבנק רשאי לעכב ביצועה של כל משיכת כספים על ידי משתמש, עד לקיום כל התחייבויותיו כלפיו, כאמור, לרבות במקרה שבו טרם הגיע מועד קיומן. יובהר כי רישום הקיזוז/ ניכוי בחשבון האישי באפליקציה יחשב להודעת קיזוז על פי דין, כך שלא תידרש הודעה נוספת בעניין; וכן, כי לא תעמוד למשתמש זכות עכבון/ קיזוז כנגד הבנק.
  9. בתשלומים לצדדים שלישיים או מצדדים שלישיים, עשויים לחול תנאים שנקבעו על ידי אותם צדדים שלישיים. על המשתמש לבדוק את תנאי השימוש והמסגרת החוקית והחוזית הנוגעת לכל צד שלישי, שהמשתמש מעביר אליו כספים או מקבל ממנו כספים. האחריות לאמור תחול על המשתמש בלבד.
  10. כל פעולת תשלום באפליקציה ופרטי העסקה מתועדות ולכן פעולות תשלום באמצעות האפליקציה כאמור לעיל לא יחשבו לפעולת תשלום במסמך חסר בהתאם לחוק, בכל מקרה שבו בוצע אימות של זהות המשלם באמצעות פרט אימות מוגבר.
  11. הבנק רשאי לשנות את השירותים המוצעים באפליקציה, כולם או חלקם, לתקופה מוגבלת או באופן קבוע (כאשר ככל שהשינוי הינו ביוזמת הבנק, השינוי יעשה תוך מתן הודעה מתאימה למשתמשים).
  12. כן רשאי הבנק לקבוע מעת לעת תנאים נוספים או חלופיים, ביחס לשירותים מסוימים או לפעילות מול צדדים מסוימים.
 13. מסירת מידע ושימוש בו; פרטיות

  1. המשתמש מאשר כי קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שמיישם הבנק בקשר לאפליקציה ולשימוש בה המהווה חלק מתנאי השימוש, ומסכים לאמור בה, לרבות בכל הנוגע לשימושים המותרים במידע. מדיניות הפרטיות מתעדכנת מעת לעת והמשתמש נדרש להתעדכן בשינויים בה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות, הבנק יפעל עפ"י כל דין, לרבות בעניין העברת דיווחים (שוטפים ו/או מיוחדים) שהוא נדרש לבצע על פעילותו ועל פעילות המשתמשים באפליקציה לכל רשות ממשלתית או גוף אחר, בישראל או מחוץ לישראל. בנוסף, הבנק עשוי למסור מידע הכולל פרטים אישיים של המשתמש כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון לנמען ההעברה או למעביר לצורך ביצוע פעולת התשלום, בירור על פעולת תשלום או לצורך קיום הוראות הדין, כגון לצורך הפקה ומשלוח של חשבונית וכד'. בנוסף, הבנק עשוי להידרש להעביר מידע לרשויות בישראל או מחוץ לישראל, לספקי שירותים המעורבים בביצוע התשלומים (לרבות בנקים וחברות כרטיסי אשראי), ככל שהעברת המידע נדרשת על פי הדין או על פי תנאי ההתקשרות עם אותם גורמים. והכל אף מבלי שיהיה חייב ליידע את המשתמש לפני ביצוע הדיווח או העברת המידע ו/או לאחר מכן, לפי שיקול דעתו. המשתמש משחרר את הבנק מכל חבות ו/או אחריות ו/או טענה בקשר לפגיעה בסודיות ו/או בפרטיות ביחס לפעילות שיבצע באפליקציה ו/או ביחס לנתונים שיאגור הבנק לגביו, וכן ביחס להעברת מידע אשר נדרש כאמור לצורך ביצוע השירותים על פי הדין.
  3. המשתמש מאשר בזה, מראש, כי הבנק יהיה רשאי לשלוח הודעות, ולבצע פניות ובירורים אשר נדרשים לדעת הבנק לצורך מתן השירותים, באמצעי תקשורת אלקטרוניים (כגון SMS ודוא"ל). המשתמש מוותר בזה במפורש על כל חובה של סודיות בנקאית וכל חובה אחרת של סודיות, בין על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהוצאו מכוחו, בין על פי כל הוראת דין אחר ובין על פי הלכה פסוקה או הסכם ביחס לצדדים שלישיים, שישמשו את הבנק ואת המשתמשים לצורך העברת המידע או בקשות לביצוע פעולות. על הבנק לא תחול חובה לבדוק או להתנות מסירת מידע או קבלתו כאמור בקשר עם כל שימוש או מטרה אשר לשמם התבקש או נמסר המידע, במקרים שבהם לא נחתם הסכם בין הבנק לבין אותם צדדים שלישיים.
 14. קניין רוחני

  1. מלוא זכויות הקניין (לרבות זכויות קניין רוחני) באפליקציה ובאתר בישראל הינן של הבנק בלבד והמשתמש מתחייב שלא להפר את זכויות הבנק כאמור בכל צורה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור- אין להעתיקם, להפיצם, להציגם בפומבי או למוסרם לצד שלישי או כל חלק מהם ואין לבצע כל שינוי באפליקציה או באתר; אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים או בפרטים שבאפליקציה או באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים או השירותים המופיעים בו; אין לעשות כל שימוש בשמות "PayBox" "פייבוקס" ו/או בסימני המסחר המופיעים באפליקציה או באתר.
  2. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בקניין רוחני של כל אדם אחר, לרבות בכל הנוגע לשימוש בשמות מסחריים, פטנטים, זכויות יוצרים, עיצובים, ידע, קוד תוכנה או כל קנין רוחני אחר. המשתמש לבדו יהיה אחראי לכל פגיעה כאמור, וכן לא לעשות שימוש כאמור המהווה הטעיה, גניבת עין, עבירה פלילית או עוולה מסחרית.
  3. תנאי שימוש אלה מהווים רישיון לשימוש באפליקציה, שהינו רישיון מוגבל, ניתן לביטול, אישי, לא-בלעדי ובלתי ניתן להעברה. הרישיון מאפשר אך ורק שימוש הוגן וסביר, שאינו מפר הוראות דין, ונעשה לצורך שימוש בשירות בלבד ולא לצורך כל מטרה אחרת, והכל בהתאם לתנאי שימוש אלה.
 15. מיסים ודיווחים

  1. משתמש שהינו צד לפעולה שבוצעה באמצעות האפליקציה, הינו אחראי לפעול על פי דין. ובכלל זה, המשתמש הוא האחראי לכל תשלום מס ו/או חיוב הנובע מכל תשלום או עסקה שביצע או קיבל באמצעותה, ולכל דיווח הנדרש על פי כל דין בקשר לעסקה, והבנק אינו אחראי לכל אלה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של צד שלישי, לקיום חובותיו לגבי תשלומים שקיבל ו/או שילם.
  2. ככל שהתשלום שמבצע המשתמש חייב בניכוי מס במקור או בכל מס אחר (לרבות מע"מ), החבות, הניכוי והדיווח יעשו ע"י המשתמש בלבד ויהיו באחריותו הבלעדית והמלאה.
  3. הבנק רשאי לנכות מס במקור מכל תשלום המבוצע או מועבר באמצעות האפליקציה למשתמש, מכל סיבה שהיא, וזאת ככל שהבנק סבור כי הוא מחויב או זכאי לעשות זאת, על פי דין.
  4. ידוע למשתמש והוא מסכים מראש לכך שהבנק רשאי למסור פרטים ודיווחים שונים לרשויות בישראל ובחו"ל (לרבות לרשות המיסים) בגין פעילויותיו ובגין פעולות של המשתמשים אחרים, וכן בגין הכנסות, רווחים, תשלומים והעברות כספים שלו ושל המשתמשים האחרים.
 16. ארנק פייבוקס (תשלום ב TAP)

  1. הבנק יאפשר לצרף כרטיסי חיוב מסוגים שונים, כפי שיקבע מעת לעת, לארנק פייבוקס לצורך ביצוע עסקאות תשלום בבתי עסק, המאפשרים לשלם בשיטה של הצמדת מכשיר טלפון נתמך למסוף בית העסק (טכנולוגיות NFC -near field communication ) ו/או בכל טכנולוגיה מקובלת אחרת (להלן: "הטכנולוגיה").
  2. השימוש בארנק פייבוקס אפשרי רק במכשיר טלפון נתמך מבוסס Android גרסת 6.0 ומעלה, בעל רכיב NFC פעיל.
  3. רשימת כרטיסי החיוב שניתן לצרף לארנק פייבוקס תפורסם בעמוד השאלות והתשובות באפליקציית פייבוקס. השימוש בכרטיסי החיוב שיצורפו לארנק פייבוקס הינו בכפוף לתנאי הכרטיס כפי שיקבעו על ידי מנפיק הכרטיס. המשתמש אחראי לבדוק ולקיים את התנאים שנקבעו על ידי מנפיק הכרטיס, טרם צירוף הכרטיס, וכן להתעדכן בשינויים בהם.
  4. בצירוף הכרטיס לארנק פייבוקס, המשתמש מאשר למנפיק כרטיס החיוב (או מי מטעמו) להעביר לבנק מידע לרבות לצורך הצגת פרטי העסקאות שבוצעו בארנק פייבוקס. לצורך כך, הבנק יעביר למנפיק כרטיס החיוב את מספר תעודת הזהות שלך.
  5. הצגת העסקאות תהא בהתאם לשיקול דעת הבנק ותוצג בהתאם ועל בסיס המידע אשר יועבר לבנק ממנפיק כרטיס החיוב (או מי מטעמו) , הבנק אינו אחראי לנכונותו ולמהימנותו של המידע. לקבלת המידע המלא אודות השימוש בכרטיס החיוב יש לפנות למנפיק הכרטיס.
  6. הבנק אינו אחראי לקיומה של אפשרות לשלם באמצעות הטכנולוגיה בבתי עסק.
  7. השימוש בארנק פייבוקס מתבצע באמצעות שחרור נעילת המכשיר והצמדתו למסוף בית העסק. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל שימוש שייעשה בארנק פייבוקס, והכל בכפוף להוראות הדין.
  8. בנוסף להנחיות אבטחת מידע, המפורטות בסעיף ‎7 לעיל, לא ניתן להצטרף לארנק פייבוקס ללא נעילת המכשיר ע"י קוד נעילה או אמצעי זיהוי ביומטרי או אחר שנבחר על ידי המשתמש (בהתאם ליכולות המכשיר) שתגן על פתיחת המכשיר. על המשתמש להקפיד לנעול את מכשיר הטלפון כאשר הוא אינו בשימוש. בנוסף, מתחייב המשתמש לפעול בהתאם לדרישות הבנק כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת קוד הנעילה או הוספת אמצעי זיהוי נוספים.
  9. הקפאת שירות פייבוקס כאמור בסעיף ‎9 לעיל, אינה כוללת הקפאה של כרטיסי החיוב בארנק פייבוקס. הקפאה של כרטיס חיוב מתבצעת על ידי החברה שמנפיקה את כרטיס החיוב הרלוונטי. שים לב שכל עוד לא תפנה לחברת כרטיסי האשראי והיא לא תקפיא את כרטיס, ניתן יהיה להמשיך לבצע תשלומים באמצעות ארנק פייבוקס במסופי בתי עסק.
  10. המשתמש יכול להסיר את הכרטיס שצורף לארנק פייבוקס באמצעות התפריט באפליקציה או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של מנפיק הכרטיס.
  11. עצם צירוף כרטיס חיוב לארנק פייבוקס אינו מהווה הנפקה של "אמצעי תשלום" חדש על ידי פייבוקס. הכרטיס הינו אמצעי תשלום, שהנפיקה החברה המנפיקה, ושירותי התשלום ימשיכו להינתן על ידה. הבנק לא יהיה אחראי לשימוש בכרטיס לרבות לכל טענה של שימוש לרעה, ביטול עסקה וכשל תמורה בעסקה כהגדרתם בחוק הבנק יהיה רשאי לפרסם, מעת לעת, הוראות ו/או פרטים נוספים הנוגעים לשימוש בכרטיס חיוב בארנק פייבוקס (הוראות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הבנק ו/או בדרך מקובלת אחרת שבה יהיה רשאי הבנק להורות כאמור).
  12. למען הסר ספק יובהר, כי הוראות פרק זה באות להוסיף על תנאי השימוש הכלליים, אשר יחולו גם על השימוש בארנק פייבוקס.
 17. טעינת כרטיסים, ארנקים או חשבונות של צדדים שלישיים

  1. הבנק עשוי לאפשר, מעת לעת, שימוש במערכת לצורך טעינת כרטיסי תשלום של צדדים שלישיים, ארנקים המופעלים על ידי צדדים שלישיים וחשבונות המנוהלים על ידי צדדים שלישיים.
  2. מאחר שהכרטיסים, הארנקים והחשבונות מנוהלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "המפעילים"), פעולות אלה כפופות לתנאי השימוש שנקבעו על ידי אותם מפעילים, כפי שישונו מעת לעת. השירות יינתן רק למשתמשים, אשר נרשמו לקבלת שירות מהמפעילים, על פי הנהלים הנהוגים אצל המפעילים, לרבות בכל הנוגע לשירותים שהם מספקים, עלויות, ביטולי עסקאות וכל עניין אחר.
  3. כמו כן, מתן השירות צפוי להיות כרוך בהעברת מידע למפעילים, לרבות מידע הנוגע למשתמש, לעסקה שביצע ומידע הדרוש לצורך תפעול השירותים, העברת הכספים ולצורך בירורים, טענות וביטולים. השימוש במידע כזה על ידי המפעילים הינו בהתאם ובכפוף לתנאים שנקבעו על ידי המפעילים ולמדיניות הפרטיות שלהם, כפי שישונו מעת לעת.
  4. המשתמש אחראי לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של המפעילים, טרם הרישום אצל המפעילים וקבלת שירותים מהם, ואחראים ולהתעדכן בשינויים בהם ולקיים אחר תנאיהם.
  5. ככל שלא נקבע אחרת, המפעילים בלבד אחראים לשירות הלקוחות למשתמשים, בכל הנוגע לשירותיהם.
  6. הבנק אחראי אך ורק להעברת התשלום למפעילים ואין לו כל אחריות ביחס לפעילות המפעילים, התחייבויותיהם כלפי המשתמש וכל הפרה או ליקוי בפעילותם.
  7. הבנק והמפעילים רשאים לקבוע תנאים ייעודיים נוספים, הנוגעים לשירות הטעינה ביחס לכל מפעיל. תנאים ייעודיים אלה או הקישור אליהם יופיעו במסך הטעינה באפליקציה ו/או במערכות המפעילים. על המשתמש לעיין בתנאים הייעודיים לפני שימוש באפשרות הטעינה.
 18. תנאים נוספים לגורם עסקי לשימוש באפליקציית PayBox לצורך קבלת תשלומים בגין שירותים או מוצרים, או העברת תשלומים ללקוחות, ספקים או גורמים אחרים

  התנאים שבפרק זה להלן יחולו על כל משתמש העושה שימוש באפליקציית PayBox ואשר הינו "גורם עסקי", לרבות מי שמשתמש באפליקצייה לצורך קבלת תשלומים ממשתמשים אחרים בגין שירותים או מוצרים שהוא מספק או לצורך העברת תשלומים ללקוחותיו, ספקיו או גורמים אחרים או לכל שימוש מסחרי או עסקי אחר. מובהר כי כל גורם עסקי הינו משתמש וכפוף לכל תנאי השימוש הכלליים החלים על כלל המשתמשים באפליקציה, ובנוסף, כפוף גם לתנאים המופיעים בפרק זה. במקרה של סתירה מפורשת בעניין מסוים בין האמור בפרק זה לבין האמור ביתר תנאי השימוש הכללים, לגבי גורם עסקי – יגבר האמור בפרק זה. לכל מונח שלא הוגדר במפורש בפרק זה, תהא המשמעות שניתנה לו בתנאי השימוש הכלליים. מובהר, כי גורם עסקי עשוי להיות יחיד ועשוי להיות מאוגד כחברה, כשותפות, כעמותה או בדרך אחרת. כמו כן, גם מוטבים הפועלים שלא למטרת רווח יחשבו לגורם עסקי, לצרכי תנאי שימוש אלה.
  השימוש באפליקציה למטרות שלעיל מהווה הסכמה לתנאי השימוש הכלליים ולתנאי פרק זה בפרט.

  1. רישום ושימוש גורמים עסקיים באפליקציה – כללי

   1. הבנק רשאי לדרוש כי משתמש שהינו גורם עסקי העושה שימוש באפליקציה או השירות לצורך עסקי, יודיע על כך לבנק וירשם בבנק כגורם עסקי, בהתאם לדרישתו. ככל שחל שינוי בפעילותו של משתמש, כך שהחל לפעול כגורם עסקי או הפסיק לפעול ככזה, עליו לעדכן את הבנק באופן מיידי בדבר השינוי.
   2. בנוסף לפרטי הזיהוי הנדרשים בעת ההרשמה לאפליקציה, הבנק רשאי לדרוש פרטים נוספים מגורם עסקי בנוגע לתחום פעילותו, לקוחותיו, ספקיו, בעלי הזכויות ונושאי המשרה בו, המורשים לפעול מטעמו, וכן פרטים נוספים ומשלימים ככל שיידרשו לפי שיקול דעתו של הבנק. כמו כן יתכן והבנק ידרוש מעת לעת, בין באופן כללי ובין לצורך שירות/פעולה מסוימים, מידע ו/או מסמכים נוספים. על הגורם העסקי לשתף פעולה עם הבנק, ולמסור פרטים נכונים ומלאים. מובהר כי השלמת הליכי הבדיקה עשויה להימשך מספר ימים, ובמקרים מסוימים אף יותר. בנוסף, הבנק רשאי לקבוע כי מעל היקף פעילות תקופתי מסוים (שיקבע על ידו מעת לעת) או בנסיבות אחרות, השימוש באפליקציה יהיה מותנה גם בחתימה על הסכם פרטני בין הגורם העסקי לבין הבנק, ויתכן שגם מול סולק עסקאות בכרטיסי חיוב.
   3. הגורם העסקי מאשר כי יש לו את מלוא הידע, המידע והיכולת הדרושים לו על מנת להשתמש באפליקציה לקבלת תשלומים ממשתמשים אחרים עבור מוצרים או שירותים שיספק להם, להעברת תשלומים ללקוחות, ספקים או גורמים אחרים, או לצרכים עסקיים/מסחריים אחרים, וכי הוא בחן את תכונות האפליקציה, השירותים המוצעים בה ותנאי השימוש בה ומצא אותם מתאימים לצרכיו.
   4. הבנק רשאי להגביל ואף להפסיק ביצוע תשלומים והעברות כספים באמצעות האפליקציה, לרבות להגביל את מספר הפעולות, סכומן, היקפן, אופן ותנאי ביצוען של מי ממשתמשי האפליקציה (ובכלל זה של הגורם העסקי), והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי, כפי שיפורסם מעת לעת.
   5. הגורם העסקי מתחייב כי יעשה באפליקציה שימוש סביר ובתום לב, בדרך מקובלת ובהתאם לכל דין, לצורך פעילות במהלך העסקים הרגיל שלו, ויימנע מכל הפרת דין, פגיעה בבנק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באפליקציה, ומכל פעולה העלולה להגביל או למנוע מאחרים את השימוש בה.
   6. ככל שהבנק התקשר עם הגורם העסקי בהסכם או קבע עימו תנאי התקשרות ייעודיים, אלה יחולו בנוסף לתנאי שימוש אלה. תנאי השימוש ישלימו את הוראות ההסכמים ותנאי ההתקשרות הייעודיים שנקבעו באופן פרטני כאמור בין הבנק לגורם עסקי, אולם במקרה של סתירה מפורשת בין תנאי השימוש לבין ההסכמים ותנאי ההתקשרות הייעודיים – יגברו הוראות ההסכמים ותנאי ההתקשרות הייעודיים.
  2. מסירת מידע, פרטיות
   מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים, הגורם העסקי מצהיר, מאשר ומסכים כי:

   1. בהירשמותו לאפליקציה ובשימוש בשירותים המוצעים בה, הוא מאשר לבנק לשמור ולאגור מידע מסוים ונתונים אודותיו; אודות נתוני השימוש שלו באפליקציה והפעולות המבוצעות על ידו או לזכותו באמצעותה; לרבות אודות זהות, פרטי לקוחות הקצה של הגורם העסקי המשלמים לו או מקבלים ממנו כספים באמצעות האפליקציה ("משתמש משלם") או אלה הזכאים לקבל ממנו כספים ("משתמש מקבל") ופרטי התשלומים והעסקאות שנערכו ביניהם; וכן לבצע בדיקות ואימות נתונים עם גורמים שונים לפי שיקול דעת הבנק. הבנק יהיה רשאי לעשות שימוש במידע בהתאם לקבוע במדיניות הפרטיות, ובכלל זה לצורך תפעול האפליקציה וביצוע תשלומים, לצורך ניהול סיכונים, לצורך עיבודים סטטיסטיים שונים וכן לצורך פרסום ו/או שיווק של שירותים נוספים, בכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור,] הגורם העסקי מוותר על כל טענה של בעלות ביחס למידע הנוגע לעסקאות שביצעו משתמשים משלמים מולו או שביצע מול משתמשים מקבלים ואשר התשלום בגינן שולם באמצעות האפליקציה, ומסכים מראש לכל שימוש שיעשה על ידי הבנק במידע האמור, שיהיה מוגבל אך ורק לכל הגנה שקיימת מול המשתמש המשלם/ המשתמש המקבל מגורם עסקי או לקבלת הסכמה הנדרשת ממנו לכך.
   2. הגורם העסקי מייפה את כוחו של הבנק או מי מטעמו לפנות לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתו, לצורך אימות הנתונים שמסר, וזאת מבלי להטיל אחריות כלשהי על הבנק בקשר לכך.
  3. קבלת והעברת תשלומים באמצעות אפליקציית PayBox

   1. כללי
    ידוע לגורם העסקי כי קבלת תשלומים ממשתמשים משלמים והעברת תשלומים למשתמשים מקבלים כפופה להוראות תנאי השימוש הכלליים מובהר כי לגבי חלק מהעניינים, הבנק עשוי לקבוע תנאים ודרישות נוספות וכן לקבוע קריטריונים שונים ביחס לקבלת והעברת תשלומים של גורמים עסקיים, לרבות בעניינים הבאים:

    1. קבלת תשלומים והעברת תשלומים תתאפשר רק ממי שהינו משתמש רשום או אל משתמש כזה, בכפוף לעמידת התשלום בתנאים ומדיניות הבנק בקשר לכך (לרבות לעניין סכום הפעולה), ובכפוף להשלמת הפעולות הנדרשות לשם העברת תשלום.
    2. זכות הבנק שלא לבצע פעולה מסוימת, לעכב את ביצועה עד להשלמת הבירורים הנדרשים לבנק או לבטל העברה שבוצעה, מכל סיבה סבירה שהיא.
    3. זכות הבנק להקפיא או לבטל את רישומו של משתמש כלשהו באפליקציה, כך שממועד ההקפאה או הביטול הגורם העסקי לא יוכל לבצע עסקאות באמצעות האפליקציה ולקבל תשלומים בגינן מאותו משתמש משלם או להעביר כספים לאותו משתמש מקבל.
    4. זכות הבנק לבקש מהמשתמשים מידע/מסמכים נוספים ביחס לפעולות מסוימות, כתנאי לביצוען, ולעכב ביצוע פעולת התשלום לגורם העסקי עד לסיום הבירור לשביעות רצון הבנק.
    5. הגורם העסקי מוותר בזאת על כל טענה כלפי הבנק בקשר לאמור, לרבות במקרה בו עסקה מול משתמש משלם או משתמש מקבל בוטלה או לא בוצעה/הושלמה או שהעברת התשלום לגורם העסקי התעכבה עקב כך. הבנק לא ישלם כל ריבית ו/או הכנסה אחרת ביחס לסכומים שעוכבו אצלו עד תום הבירור וזיכוי הגורם העסקי כאמור.
    6. הוראות פרק זה יחולו גם על העברת תשלומים על ידי גורמים עסקיים למשתמשים, בשינויים המחויבים.
   2. אמצעי תשלום; זקיפת תשלומים ומועדי זיכוי

    1. מועדי זיכוי הגורם העסקי בגין תשלומים שבוצעו לזכותו באמצעות האפליקציה הינם כמפורט בתנאי השימוש הכלליים, אלא אם הוסכם אחרת בינו לבין לבנק.
    2. האפליקציה אינה מאפשרת ביצוע פעולת תשלום/העברת כספים במספר תשלומים או ביצוע תשלום עתידי (דהיינו במועד המאוחר למועד בקשת ביצוע הפעולה באפליקציה). לכן, במקרה שהוסכם בין הגורם העסקי למשתמש משלם כי התשלום בגין העסקה ביניהם יעשה במועד עתידי או במספר תשלומים, אזי על המשתמש להעביר הוראת תשלום במועד המוסכם, וכל תשלום נוסף יבוצע באופן נפרד על ידי המשתמש המשלם או הגורם העסקי לא תחול על הבנק כל אחריות בקשר לכך, לרבות במקרה בו המשתמש המשלם או הגורם העסקי לא ביצע את ההעברה/תשלום כלשהו במועד שהוסכם ביניהם.
    3. מובהר כי הבנק אינו מתחייב להעמיד אשראי לגורם העסקי או למשתמשים. אין באמור כדי לפגוע בזכותם של הגורם העסקי או המשתמשים לקבוע ביניהם תנאי עסקה ותנאי תשלום, לפי שיקול דעתם, אולם הבנק אינו צד לכל סיכום כאמור והאפליקציה מאפשרת כאמור רק תשלום אחד לכל הוראת תשלום, במועד חיוב וזיכוי מיידי.
    4. הגורם העסקי יקבל ויאפשר קבלת תשלומים ממשתמשים משלמים או יעביר תשלומים אך ורק בגין עסקאות שבוצעו על ידי הגורם העסקי עצמו במהלך העסקים הרגיל שלו, ואך ורק בגין שירותים או מוצרים המסופקים למשתמש המשלם או לפקודתו, ולא יקבל או ישלם תשלומים המיועדים עבור אחרים (לרבות גורמים עסקיים ומשתמשים משלמים אחרים), וכן לא יספק שירותי סליקה או שירותי תשלום לאחרים באמצעות האפליקציה, אלא אם קיבל לכך את הסכמת הבנק ובתנאים שיקבעו מראש בקשר לכך.
    5. הגורם העסקי לא יקבל או ישלם תשלום באמצעות האפליקציה, אם יש לו ידיעה, חשד או חשש, כי המשתמש המשלם או המשתמש המקבל אינו מוסמך לבצע או לקבל את התשלום, כי אינו הבעלים של חשבון המשתמש המשלם באפליקציה שבאמצעותו מבוצע התשלום, או אם יש נסיבות כלשהן אשר יוצרות חשד לגבי תקינות התשלום והשימוש באפליקציה וכן לגבי מקור הכספים המשמשים לביצוע התשלום, ובכלל זה חשד שמקורם בעסקאות/שירותים האסורים על פי תנאי השימוש הכלליים.
   3. ביטול פעולות שבוצעו באמצעות האפליקציה

    1. מבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש הכלליים, משתמש משלם או גורם עסקי שביצע פעולת תשלום או העברת כספים באמצעות האפליקציה יהיה רשאי לבטלה אך ורק בנסיבות הקבועות לכך במפורש בחוק.
    2. ביטול העסקה שבגינה בוצע התשלום באמצעות האפליקציה לגורם העסקי או ממנו הינו ביחסים שבינו לבין המשתמש המשלם או המשתמש המקבל, בהתאם לתנאי ההתקשרות ביניהם ולדינים החלים לעניין ביטול עסקה בקשר להתקשרות זו. הבנק אינו ולא יהיה צד לכל עניין שקשור בכך ולא יהיה חייב להחזיר או לבטל כל תשלום שבוצע בקשר אליה, אם בוצע. הגורם העסקי ישפה את הבנק בגין כל טענה או דרישה שתופנה כלפיו בקשר לכך.
    3. מאחר שהפעולות באפליקציה כוללות שימוש בפרט אימות מוגבר ונשמר תיעוד אצל הבנק, פעולות תשלום באמצעות האפליקציה לא יחשבו לפעולת תשלום במסמך חסר, בהתאם לחוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019. בכפוף לחוק, במקרה בו משתמש משלם יתכחש לעסקה או לסכום בו חויב בעסקה שבוצעה מול גורם עסקי, יהיה הגורם העסקי חייב להשיב לבנק את הסכום המתאים, והבנק רשאי לשם כך לחייב את חשבון הגורם העסקי מידית בסכום המתאים, לרבות בכל תשלום שכבר שולם לו בגין העסקה המוכחשת, ללא כל הודעה מוקדמת. אין באמור בכדי לגרוע מזכות הבנק לגבות את הסכום המתאים בכל דרך אחרת העומדת לרשותו, לרבות באמצעות חיוב אמצעי התשלום שמסר לבנק, בכפוף לכל דין.
    4. בנוסף, הבנק יוכל לחייב את הגורם העסקי להתנות עסקאות עם משתמש משלם בתשלום באמצעות פרט אימות מוגבר, המאמת את זהותו של המשלם ברמת ודאות גבוהה, כפי שיקבע הבנק מעת לעת (לרבות סיסמא נוספת, שימוש באמצעי זיהוי ביומטרים, אימות דו-שלבי וכד'). ככל שהגורם העסקי לא יעשה כן, הוא יישא באחריות לכל סכום שישולם למשתמש משלם עקב טענות בדבר שימוש לרעה או מרמה, שינוי חיוב בלא הרשאה או פעולת תשלום במסמך חסר. מבלי לגרוע מהאמור, לא סופקו פרטי אימות/זיהוי כאמור, או שפרטי הזיהוי והאימות לא הביאו לזיהוי המשתמש המשלם ברמת ודאות גבוהה, הבנק ראשי להקפיא את ביצוע או השלמת העסקאות המבוקשות.
    5. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש כלליים אלה, מוסכם כי בכל מקרה של ביטול עסקה הבנק יהיה רשאי לחייב את הגורם העסקי בסכום כספי כפיצוי מוסכם בגין ההוצאות, העלויות והנזקים הנגרמים בשל ביטול העסקה, בסכום שיקבע מעת לעת בתנאי השימוש או בתעריפון הבנק, או בסכום אחר שייקבע בין הגורם העסקי לבין הבנק, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לבנק על פי תנאי השימוש או הדין, ולמעט במקרים שנאסרו במפורש בחוק.
  4. עמלות ותשלומים
   בגין השירותים שיספק הבנק למשתמשים, לרבות הגורם העסקי, הבנק יהיה רשאי לגבות תמורה, עמלות ותשלומים כפי שייקבע בתנאי השימוש או בתעריפון הבנק מעת לעת ("עלויות השירותים"), או בהסכם בינו לבין הגורם העסקי. כל עוד לא נקבע במפורש אחרת, הכספים המגיעים לגורם העסקי בגין העברות שבוצעו לזכותו ממשתמשים משלמים יועברו לאחר ניכוי התשלומים המגיעים לבנק כאמור.
  5. סודיות
   הגורם העסקי מתחייב בזאת לשמור בסוד, אף לאחר סיום השימוש באפליקציה, כל מידע שיגיע לידיעתו (ככל שיגיע) מכוח השימוש באפליקציה לרבות בקשר לבנק וכן ביחס למשתמשים אחרים (למעט ביחס למידע שנמסר לו על ידם באופן ישיר ללא כל התחייבות לסודיות מצידו) ולא לעשות כל שימוש במידע כאמור, למעט לצורך קבלת תשלומים בהתאם לתנאי השימוש באפליקציה. מבלי לגרוע מהאמור, הגורם העסקי מתחייב לשמור על פרטיותם של משתמשים אחרים.
  6. אחריות הגורם העסקי להתקשרות מול לקוחותיו

   1. ידוע לגורם העסקי ומוסכם עליו כי הבנק איננו ולא יהיה צד לכל התקשרות או עסקה שבינו לבין משתמש אחר באפליקציה (לרבות לקוחותיו של הגורם העסקי), ולכל התחייבות של המשתמש המשלם, המשתמש המקבל או של הגורם העסקי בקשר להתקשרות או עסקה כאמור, וכי לבנק אין ולא תהיה כל אחריות בקשר להתקשרות או עסקה כאמור, וכי אחריות הבנק הנה אך ורק לבצע את פעולת התשלום/העברת הכספים בהתאם להוראות המשתמש המשלם, ובכפוף לדין ולתנאי השימוש באפליקציה.
   2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הגורם העסקי הינו האחראי הבלעדי לכל היבטי ההתקשרות שבינו לבין לקוחותיו בקשר לעסקה שבגינה נעשה שימוש באמצעות האפליקציה לצורך ביצוע התשלום, לרבות ביחס לכל מוצר או שירות שמכר או סיפק וכל עסקה אחרת, וביחס לאיכותו, טיבו, התאמתו, תקינותו, אספקתו וכל דבר הנוגע אליו, ולרבות ביחס לכל תביעה ו/או הליך משפטי שיגיש הלקוח שלו או הצד הנגדי לעסקה בקשר אליה, והכל בהתאם לתנאי ההתקשרות שביניהם ולהוראות כל דין.
   3. אם למשתמש המשלם או למשתמש המקבל תהא טענה כלפי הגורם העסקי בקשר למוצרים או לשירותים שנרכשו ואשר התמורה שולמה באמצעות האפליקציה או בקשר לתשלומים, לא יסרב הגורם העסקי להחליף את המוצרים או להחזיר את הסכום ששולם בגינם, רק בגלל שהתמורה בגינם שולמה באמצעות האפליקציה.
   4. הגורם העסקי מתחייב כי ביחס לעסקאות שיקשרו בינו לבין לקוחותיו או צדדים שלישיים כלשהם שהתשלום בגינן בוצע באמצעות האפליקציה, תנאי ההתקשרות שביניהם (לרבות ככל שמדובר בהתקשרות אינטרנטית) יתאמו את תנאי השימוש באפליקציה בענייניים הרלוונטיים, וכי בכל מקרה, ביחסים בינו לבין הבנק, יגברו תנאי השימוש באפליקציה וכל מסמך מחייב אחר שבינו לבין הבנק בקשר לכך.
   5. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים, ידוע לגורם העסקי כי עסקאות של רכישת מוצרים או שירותים המבוצעות באמצעות האפליקציה הינן עסקאות מכר או עסקאות שירותים, לפי העניין, לכל דבר ועניין, וחלים עליהן הדינים הרלבנטיים הנהוגים במדינת ישראל ובכל מדינה רלוונטית, הרלוונטיים לקונה ו/או למוכר ו/או לבית עסק בעסקה כלשהי, לרבות חוק המכר, תשכ"ח – 1968. כן ייתכן שעסקאות בין גורם עסקי ללקוחותיו, ספקיו או גורמים אחרים כפופות לדינים נוספים, כגון חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981. הגורם העסקי אחראי באופן בלעדי לבדוק את הדינים החלים על העסקאות המבוצעות בינו לבין לקוחותיו ועל התשלומים המועברים ביניהם, ולפעול בהתאם לדינים אלו.
   6. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע לגורם העסקי כי האחריות להוצאת חשבוניות/קבלות בהתאם לדין ומסירתן ללקוחותיו, בגין עסקאות שנקשרו ביניהם ותשלומים ששילמו, הינה באחריותו המלאה והבלעדית, וכי הוא האחראי לכל הדיווחים הנדרשים על פי דין ולניכוי מס או מע"מ במקור, ככל הנדרש על פי הדין.
   7. הגורם העסקי אחראי כלפי כל אדם לתוכן של כל פרסום שביצע, בין באמצעות האפליקציה ובין בדרך אחרת.
   8. הגורם העסקי מצהיר כי יש לו תיק ברשות המיסים והוא מדווח על פעילותו, לרבות זו המבוצעת באמצעות האפליקציה, כדין.
   9. הגורם העסקי מסכים כי בכל מקרה שבו יקבע על פי דין או יתברר לבנק בדרך אחרת, להנחת רצונו, כי עסקה שביצע עם משתמש אחר בוטלה כדין וכי אותו משתמש אחר זכאי לקבל החזר של התשלום בגינה, או בכל מקרה בו יש מניעה על פי דין או הכרעה שיפוטית לחייב את המשתמש האחר בסכום העסקה (לרבות אם זו כבר חויבה והבנק נדרש לזכות את המשתמש האחר בסכום החיוב או חלקו), הבנק יהיה רשאי (אך לא חייב) לחייב את חשבון הגורם העסקי אצלו את סכום ההחזר וכל הוצאה, עלות או נזק שנגרמו לו בקשר לכך, לנכותו או לקזזו מתשלומים המגיעים לו או לגבות ממנו את הסכום בכל דרך חוקית אחרת, ולהעבירו לאותו משתמש כאמור. הגורם העסקי מוותר על כל טענה כנגד הבנק, בכל הנוגע לאמור לעיל, ובכל מקרה שיחלוק על טענות המשתמש האחר או על זכותו לקבל את ההחזר, יהיה רשאי לנקוט בהליכים חוקיים כנגדו בלבד ולא כנגד הבנק, והכל אלא אם דבר זה נאסר בדין.
   10. הגורם העסקי פוטר בזה את הבנק וכל מי מטעמו (לרבות מי מעובדיו, מנהליו או בעלי מניותיו) מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או אחריות מכל סוג ומין שהן, שעניינן נזק, הוצאה או הפסד שמקורם במישרין או בעקיפין בחילוקי דעות שיתגלעו בינו ובין משתמש אחר או צד שלישי בקשר לכל עניין הקשור לאפליקציה, והכל בין אם דבר המחלוקת היה ידוע לבנק ובין אם לאו.
   11. הגורם העסקי ישפה את הבנק עם דרישתו הראשונה בגין כל תשלום, הוצאה, חבות או הפסד שיוטלו עליו או יגרמו לו ולפועלים מטעמו, לרבות כל צד שלישי, בקשר לכל עסקה או התקשרות שביצע עם משתמש אחר באמצעות האפליקציה או תוך היעזרות בבנק ובשירותיו, לרבות בגין הליכים משפטיים שיוגשו כנגד הבנק בגין כל עסקה כאמור. אין באמור כדי לפגוע או למנוע מהבנק לנקוט בכל הצעדים או לטעון כל טענה שימצא לנכון על מנת להתגונן מכל טענה או תביעה של צד שלישי כאמור, ובכלל זה להגיע לכל הסדר או פשרה, או להגיש הודעת צד שלישי כנגד הגורם העסקי.
 19. תנאים מיוחדים או ייעודיים

  1. הבנק רשאי לקבוע מעת לעת תנאים מיוחדים או ייעודיים, ביחס לסוגי פעולות מסוימים. במקרה כזה, הפניה לתנאים הייעודיים תופיע במסך הרלבנטי או בשלבי האישור של הפעולה.
  2. תנאים מיוחדים או ייעודיים כאמור הינם משלימים לתנאי שימוש אלה, יחולו על סוג הפעולות המסוים בלבד, והם אינם באים לגרוע או לצמצם מתנאי שימוש אלה, אלא אם צוין בהם במפורש אחרת.
 20. שינויים ועדכונים בתנאי השימוש

  1. שימוש באפליקציה או באתר פייבוקס מהווה הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות והתחייבות לפעול על פיהם.
  2. הבנק רשאי לעדכן ולשנות את תנאי השימוש וכן את מדיניות הפרטיות ואת התנאים הייעודיים שנקבעו ביחס לשירותים מסוימים, משתמשים מסוימים, גורמים עסקיים מסוימים, מפעילים מסוימים או סוגים של שירותים, משתמשים, מוטבים או מפעילים – כולם או חלקם (לעיל ולהלן "עדכון").
  3. כל משתמש אחראי להתעדכן באופן שוטף בדבר העדכונים האמורים. תנאי השימוש הקובעים בעת השימוש באפליקציה הם תנאי השימוש העדכניים המפורסמים באותה עת.
  4. ניתן לצפות בתנאי שימוש העדכניים באתר פייבוקס או באפליקציה.
  5. בכל מקרה של עדכון, המשתמש יהיה רשאי להתנתק מן השירות בהתאם לתנאי שימוש אלה, אם לאחר העדכון או בעטיו השירות אינו מתאים עוד לצרכיו.
 21. חנויות אפליקציות (Google ו- Apple) ויצרני מכשירים נתמכים ומערכות הפעלה

  1. החברות המפעילות את חנויות האפליקציות (Google ו- Apple) וכן יצרני המכשירים הנתמכים ויצרני מערכות ההפעלה של המכשירים הנתמכים אינם צד לתנאי שימוש אלה ואינם אחראים לשירות, השימוש בו, תחזוקתו ותמיכה בו, כל פניה בנושאים אלו לרבות טענות בעניין חבות מוצר, אי עמידה בהוראות הרגולציה ודיני הגנת הצרכן יש לבצע ישירות באמצעות שירות הלקוחות של הבנק.
  2. עם זאת, השימוש בשירות עשוי להיות כפוף לתנאי הרשיונות ותנאי השימוש של החברות והיצרנים האמורים. אין בתנאי שימוש אלה להתיר כל חריגה מתנאי החברות והיצרנים האמורים.
  3. אתה רשאי לפנות ל- Google ו- Apple בכל מקרה שהאפליקציה אינה עומדת בתנאים שימוש כלליים אלו, ולבקש כי ישיבו לך את הסכום ששילמת תמורת התקנת האפליקציה, ככל ששולם על ידך.
 22. הודעות

  1. הבנק רשאי לשלוח הודעות ופרסומים בכל אחת מן הדרכים הבאות, וזאת לפי שיקול דעתו:

   1. באמצעות הודעה בדואר אלקטרוני, לכתובת הדואר האלקטרוני שהמשתמש מסר לבנק.
   2. באמצעות מסרון (SMS) למספר הטלפון שהמשתמש מסר לבנק.
   3. באמצעות הודעה קולית או שיחת טלפון למספר הטלפון שהמשתמש מסר לבנק.
   4. באמצעות הודעה מתפרצת (Pop-up/ Push Notification) באפקליציה.
   5. באמצעות הודעה או פרסום באתר פייבוקס.
   6. באמצעות דואר רגיל או רשום, לכתובת שהמשתמש מסר לבנק או לכתובתו הרשומה במשרד הפנים.
   7. בכל אמצעי תקשורת אחרת שפרטיו נמסרו על ידי המשתמש לבנק.
  2. המשתמש רשאי לשלוח הודעות לבנק באמצעות דוא"ל למוקד שירות הלקוחות או צ'אט בפייסבוק בשעות פעילות שירות הלקוחות. פרטי שירות הלקוחות של הבנק מפורטים להלן.
  3. הבנק רשאי להסתמך על פרטי הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שהמשתמש מסר לבנק והוא אינו נדרש לאמת את נכונותם או לוודא כי המשתמש אכן השתמש בהם ונחשף להודעה או לפרסום. כל פרסום או הודעה שהבנק שלח או פרסם באחד האמצעים שלעיל יראו כאילו נמסר ללקוח בסוף היום שבו נשלח או פורסם, אך למעט הודעות בדואר, שיחשבו כאילו נמסרו לאחר חלוף 3 ימי עסקים ממועד משלוחם.
  4. המשתמש מתחייב לעדכן את הבנק על כל שינוי בפרטי התקשורת עימו. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקפו רק לאחר מסירת הודעה לבנק.
 23. שירות לקוחות ויצירת קשר

  1. המשתמש מוזמן לפנות לבנק באמצעות הקישור לתמיכה (Support) באפליקציה בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] או באמצעות מספר הטלפון 9575* בכל שאלה הנוגעת לשירות.
  2. לתשומת לבך כי ייתכן ששיחות טלפוניות עם שירות הלקוחות יוקלטו, ישמרו במאגר מידע של הבנק או מי מטעמו וישמשו לצורך תיעוד, בירור, שיפור השירות, בקרה וניהול סיכונים.
  3. הצטרפות לאפליקציה מהווה הסכמה לקבלת הודעות באמצעות מסרונים או כל אמצעי אחר כמפורט לעיל. מסרון או הודעה הנשלחים סמוך לאחר ביצוע הוראת תשלום או העברת כספים על ידי השולח עשוי על כן להישלח ולהתקבל בשבתות ובימי חג.
 24. שונות

  1. השימוש באפליקציה אפשרי ממכשיר טלפון נתמך.
  2. כל פעולה שהבנק יבצע בהתאם להוראות המשתמש תחייב את המשתמש ורישומי הבנק בדבר פרטי המשתמש והפעולות שביצע או שביקש לבצע, לרבות באמצעות האפליקציה, יהוו ראיה קבילה לנכונות האמור בהם.
  3. אם מסיבה כלשהי, תנאי כלשהו מתנאי השימוש ייקבע כבלתי תקף או כבלתי אכיף, תוקפם ונפקותם של יתר תנאי השימוש לא ייפגעו.
  4. הבנק יהיה רשאי להמחות, להסב או להעביר את זכויותיו או התחייבויותיו, על פי תנאי השימוש, כולן או חלקן, לכל צד שלישי, אולם לא יהיה באמור כדי לפגוע בזכויות משתמש בקשר עם כספים שהופקדו לזכות חשבונו או לזכות חשבון קבוצתי שהוא מנהל, הכול כמפורט בתנאי השימוש.
  5. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר, להסב או לשעבד את זכויותיו והתחייבויותיו בקשר לחשבון אישי או קבוצתי באפליקציה או חלק מהן, או מכוח תנאי שימוש אלה או כל הסכם אחר החל על השימוש באפליקציה, לכל צד שלישי שהוא.
  6. כל הפעילות באפליקציה ובכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו אך ורק לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית מוקנית לבית המשפט המוסמך, מבחינה עניינית, בעיר תל-אביב-יפו.
  7. האמור בתנאים אלה מתייחס באופן שווה לנשים וגברים, והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

נוסח מיום 23.5.2021