מדיניות פרטיות – PayBox

 1. כללי

  1. אפליקציית PayBox מבית בנק דיסקונט לישראל בע"מ, המופעלת באמצעותו (להלן בהתאמה "PayBox" או "האפליקציה" ו- "הבנק"), מכבדת את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל המשתמשים בשירותי האפליקציה (להלן "המשתמש" ו/או "המשתמשים"), לרבות המשתמשים באתר האינטרנט של PayBox (האפליקציה והאתר יקראו להלן ביחד "האפליקציה" או "השירותים").
  2. מטרת מדיניות פרטיות זו היא לספק פירוט בדבר המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש בשירותים, וכן לסקור את האופן שבו משתמש הבנק במידע שנמסר לו ונאסף על ידו אגב השימוש בשירותים. לתשומת לבך – עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית, כתוספת למדיניות זו, ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו יישום.
  3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. הבנק רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באפליקציה ובאתר האינטרנט. השימוש באפליקציה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בה, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
  4. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 2. איסוף מידע

  1. השירותים טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי, כדוגמת שמך, מספר הטלפון שלך, פרטי חשבונך, מספר כרטיס אשראי, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ופרטים מזהים נוספים, כפי שידרשו מעת לעת.
  2. מידע נוסף אודותיך עשוי להיאסף ולהישמר במסגרת השימוש בשירותים, בין אם הזנת אותו במישרין ובין אם לאו, לרבות במקרה שמידע כאמור נמסר על ידי משתמשים אחרים באפליקציה. למשל:

   1. פרטי העברה ו/או קבלה של כספים;
   2. התכתבויות עם נציגים ו/או עם נציגים אוטומטיים באפליקציה או מחוצה לה, לרבות צ'אטים, הקלטת שיחות, סרטונים ו/או תמונות שהם חלק מההתכתבות;
   3. תוכן אישי (כגון: תיאור מילולי נלווה של פרטי העברות תשלום, ומלל חופשי אחר שתזין בקשר עם השימוש בשירותים);
   4. מספר טלפון של אנשי קשר במכשירך;
   5. פניות שונות שלך אל הבנק;
   6. מידע על הרשת הסלולארית בה אתה משתמש; נתונים על מכשיר הקצה שלך, החיבור לאינטרנט וכרטיס ה-SIM שלך, נתוני מיקום המכשיר, ומידע טכני שונה ביחס למכשיר – כתובת IP, סוג וגרסת מערכת הפעלה, גרסאות תוכנה, סוג המכשיר, אזור זמן המכשיר וכיוצא באלו;
   7. כל מידע הקשור בשימושך בשירותים, לצורך הפעלתם ובהתאם לבקשתך, לרבות שימוש בשירותים חיצוניים לבנק שבוצעו באמצעות האפליקציה, ולרבות מידע ממקורות חיצוניים המשתקף באפליקציה (כולם יחדיו מהווים חלק מהמידע הנמסר על ידך או הנאסף אודותיך);
   8. מידע אודות פעולות שלא הושלמו במסגרת השירות (דוגמת הפסקת תהליך לפני שהושלם, לחיצה על כפתור מילוי טופס או הפסקת תהליך המילוי לפני שהושלם, לחיצה על באנרים וכד');
   9. הודעות טקסט שהתקבלו או נשלחו ממכשירך (לצורך אימות זהותך באמצעות קריאת קוד האימות הנשלח אליך ב-SMS מהבנק);
   10. נתוני זיהוי/זהות מכשיר (לצורך יצירת מזהה ייחודי ברישום לשירותים שונים, זיהוי ואימות, ולצרכי אבטחת מידע ושמירה על פרטיותך).
  3. מובהר כי אינך מחויב על פי דין למסור את כל פרטי המידע האמורים, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. ללא מסירת פרטים מסוימים (למשל, ללא הזנת פרטי כרטיס חיוב), לא נוכל לתפעל ולספק את השירותים, חלקם או כולם. אולם, מסירת חלק מהפרטים מחויבת על פי הוראות דין, כדוגמת הפרטים הנדרשים מכוח דיני איסור הלבנת הון או העברת דיווחים שהבנק נדרש לבצע על פעילותו ועל פעילות המשתמשים באפליקציה לכל רשות ממשלתית או גוף מוסמך אחר, בישראל או מחוץ לישראל, וזאת אף מבלי שיהיה חייב ליידע את המשתמש לפני ביצוע הדיווח או לאחר מכן, וכן פרטים נוספים שנדרשים על מנת לאפשר לך לקבל מידע ולבצע פעולות שונות.
  4. כלל המידע שנמסר או ייאסף אודותיך לצורך אספקת השירותים, כולם או מקצתם, או במהלך אספקתם, עשוי להישמר במאגרי המידע הרשומים של הבנק, ויוחזק על ידו או על ידי מי מטעמו, לרבות באמצעות שירותי "ענן", בארץ ובחו"ל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרים אלו ולאמור במדיניות זו ו/או במדיניות הפרטנית של השירות בו אתה משתמש.
  5. יש למסור מידע או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק.

   Cookies

  6. בחלק מהשירותים אנו משתמשים בתוכנות צוברות מידע דוגמת pixels, tags, beacons, sdk's (להלן יחדיו יכונו בשם הגנרי "Cookies" ו/או "עוגיות").
  7. עוגיות, באופן כללי, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או האפליקציה של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הבנק. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך. הבנק או צדדים שלישיים המפעילים את העוגיות, יכולים לגשת מעת לעת למידע הנצבר בעוגיות והוא יעבור לשרתים שלהן. מחיקת העוגיות מהדפדפן או מזיכרון המכשיר שלך לא תמחק מידע שכבר הועבר לבנק או לצדדים שלישיים באמצעות העוגיות.
  8. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ובאפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר או אל הדף, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך, מידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות אתרים ואפליקציות בהם גלשת, ופעולות אחרות שביצעת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והבנק נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הבנק או מי מטעמו (לרבות צדדים שלישיים הנותנים לבנק שירותים שונים, כאמור במדיניות זו) יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. עם זאת, יובהר שכאשר מדובר בעוגיות הנוצרות או מופעלות על ידי צדדים שלישיים, לבנק אין שליטה על הצפנת הנתונים הנשמרים בהן ועל הגישה למידע, כמו גם הצלבתו עם פרטי מידע נוספים, ושימושים כאמור כפופים למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
  9. אנו עושים שימוש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ותקין של השירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לשירותים ו/או לפעילותך, לשם שיפור חווית הגלישה תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, התאמת פרסומות הרלבנטיות עבורך (אף בגלישתך באתרים אחרים), וכן למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות. בנוסף, העוגיות משמשות אותנו לשם אבטחת הנתונים והמידע הנמסר על ידך, לצרכי אבטחת מידע אחרים, לשם אימות פרטים וזיהוי, ולמניעת הונאות ותרמיות.
  10. כאמור, השירותים עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים, למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת – https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. בנוסף, אנו עושים שימוש בכלי ניתוח שונים של פייסבוק ככלי מדידה פנימי של מאפייני השימוש באפליקציה ובאתר, כלי מדידה של אפקטיביות קמפיינים פרסומיים ובחירת קהלים לקמפיינים. מידע נוסף על כלים אלו תוכלו למצוא במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת – https://www.facebook.com/policies/cookies/.
  11. במקרים בהם מדובר בעוגייה הנשמרת מקומית על גבי המכשיר שלך, אם אינך רוצה לאפשר שמירת עוגיות אלה בדפדפן תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך קרא את ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי לא את כל העוגיות ניתן לנטרל וכי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובאפליקציה, וכי מחיקת עוגיות קיימות אינה משפיעה על מידע שכבר נשמר בעוגיות והועבר לצדדים שלישיים.
 3. גישה למידע במכשיר שלך

  1. אתה עשוי להתבקש לאשר גישה לנתונים מסוימים ממכשירך, בין אם מהמחשב, הטלפון הנייד או כל מכשיר קצה אחר, וזאת לטובת ביצוע פעולות מסוימות (הכל בהתאם למטרות השימוש במדיניות פרטיות זו). הרשאות אלו כוללות, אך אינן מוגבלות ל:

   1. גישה לשירותי מיקום – על מנת שהבנק יוכל להציע לך הצעות מיטביות המותאמות עבורך (למשל, לצורך איתור נקודות טעינת רב קו, איתור מיקום לצורך תשלום בתחבורה הציבורית), כדי לעדכן אותך בדבר הצעות אשר רלוונטיות למקום בו אתה נמצא, וכן לצורכי אבטחת מידע, למטרות ניהול סיכונים, ומניעת הונאות ותרמיות.
   2. גישה לרשימת אנשי הקשר – על מנת לאפשר ביצוע העברות כספיות.
   3. גישה למצלמה – לצורך העלאת תמונת פרופיל אישית לאפליקציה, על פי בקשתך, וכן לצורך סריקת קוד ה- QR.
   4. גישה לגלריית התמונות – לצורך העלאת תמונת פרופיל אישית לאפליקציה, על פי בקשתך.
   5. גישה לשירותי התראות בדחיפה (Push notification) – על מנת שתוכל לקבל התראות בדחיפה על מגוון פעולות בחשבון ועל שירותים שונים שעשויים להיות לך עניין בהם.
  2. אינך חייב לאשר גישה לנתונים אלו ותוכל לבטל את הגישה אליהם באמצעות מכשירך, אולם ביטול הגישה כאמור תוביל לכך שלא תוכל לקבל את מלוא השירותים או כולם.
 4. שימוש במידע שמתקבל ממך או נאסף אודותיך

  1. הבנק רשאי לעשות שימוש במידע לשם ניהול ותפעול השירותים המוצעים לך, יצירת הקשר עמך, קבלת החלטות ביחס אליך או אחרים, לרבות בנושאים של מניעת הונאות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת, אבטחת השירותים, מטרות תפעוליות, הערכה וניהול סיכונים.
  2. בנוסף המידע ישמש על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים במסגרתם, על מנת לייעל ולנהל את הקשר עמך וכן לשם עריכת סקרים באשר לשירותים והמוצרים המוצעים על ידי הבנק ומי מטעמו או על ידי צדדים שלישיים הקשורים עם הבנק בהסכם, הן ביחס לשירותי האפליקציה והן ביחס ליתר שירותי ומוצרי הבנק.
  3. הבנק יוכל לעשות שימוש, לעבד, לטייב ולהעשיר את המידע הנ"ל, לרבות באמצעות ספקי שירותים ומידע חיצוניים, למטרות ניהול, ייעול, התאמה פרסום ושיווק של שירותי ומוצרי הבנק, צדדים קשורים לו או שותפיו העסקיים, בין היתר על ידי יצירת אפיון אודותיך, לרבות על ידי הצעת הצעות שיווקיות המותאמות אישית עבורך, וכן לעשות שימוש בנתונים שלא יזהו אותך באופן אישי, למטרות נוספות – דוגמת מחקר והסקת מסקנות אודות השימוש בשירותים ו/או המשתמשים בהם.
  4. הבנק עשוי לשלוח אליך הודעות תפעוליות ושירותיות והתראות בדרכים שונות ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, התראות קופצות במכשירך (push notifications) או באמצעות מסרונים, כגון מסרון המכיל קוד הזדהות לשם גישה לאפליקציה ו/או לאתר, או לשם שחזור סיסמא והתחברות והתקנה של האפליקציה, ושימושים שונים בשירותים.
  5. בנוסף, הבנק יהיה רשאי לפנות אליך, לרבות בדרך של משלוח דיוור פרסומי, ולהציע לך הצעות, הטבות ומבצעים, לרבות מותאמים אישית, בקשר עם מוצריו ושירותיו (ב-PayBox כמו גם ביתר שירותי ומוצרי הבנק), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים, טלפון או אמצעים אחרים, וזאת בהתבסס על פרטיך והמידע אודותיך השמורים אצלו. תוכל לבקש להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה של פניות שיווקיות באמצעות לחיצה על הקישור "הסרה מרשימת התפוצה" אשר יופיע בכל הודעה או באמצעות משלוח מספר הטלפון שלך בהודעת דואר אלקטרוני, שכותרתה "בקשת הסרה", לכתובת דוא"ל ([email protected]). נבקשך לא לשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני פרטים אישיים נוספים.
  6. כמו כן, בכפוף להסכמתך לפי כל דין, תהיה PayBox רשאית להעניק לצדדים שלישיים שירותי דיוור ישיר, לרבות פניות, הצעות, הטבות ומבצעים מותאמים אישית שיישלחו אליך בקשר עם מוצרים ושירותים של אותם צדדים שלישיים. תוכל לבקש ש – PayBox תחדל לבצע פעולות דיוור ישיר כאמור ביחס למידע שלך, באמצעות פניה באמצעים שיפורטו בהודעות שיישלחו אליך או באמצעות משלוח מספר הטלפון שלך בהודעת דואר אלקטרוני, שכותרתה "בקשת הסרה", לכתובת דוא"ל ([email protected]). נבקשך לא לשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני פרטים אישיים נוספים.
  7. במסגרת השירותים עשויים להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים. לחיצה על הקישור תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא משירותי האפליקציה ותופנה לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לבנק לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא יישא באחריות ביחס לכך.
 5. מסירת מידע לצד שלישי

  1. בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירותים, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לצדדים שלישיים, המיישמים את ביצוע הפעולה, ולצדדים הקשורים באותה פעולה – דוגמת ספקי מחשוב וחברות אשראי. המידע יישמר אצל הבנק וכן יועבר לצדדים הרלוונטיים לשם השלמת הפעולות. בנוסף, הבנק עשוי למסור מידע הכולל פרטים אישיים כגון שם וטלפון למי שמעביר אליו כספים או למי שמקבל ממנו כספים לצורך ביצוע פעולת התשלום או לצורך קיום הוראות הדין על ידו או על ידם, לרבות מידע שעשוי להידרש לצורך הפקה ומשלוח של קבלה, חשבונית וכד'.
  2. בנוסף, הבנק עשוי להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן, ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש ההעברה, לרבות העברת מידע אל מחוץ לגבולות ישראל:

   1. על פי דרישת המשתמש או בהסכמתו המפורשת;
   2. במסגרת פעילות מול צדדים שלישיים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידיך או כאשר הדבר נדרש לשם תפעול השירותים; במסגרת זו צפויה להידרש מסירת מידע גם לכל צד אחר המעורב בשירותי תשלום, לרבות בנקים אחרים, חברות כרטיסי אשראי או מנפיקי אמצעי תשלום אחרים, סולקים, מאגדים וספקי שירותי תשלום, או מוטבים של תשלומים;
   3. במסגרת הוצאת פעילות של הבנק למיקור חוץ ו/או קבלת שירותים מספקים שונים, לרבות שירותי מחשוב, עיבוד נתונים וענן, בארץ ובחו"ל, לרבות בארצות הברית;
   4. במסגרת פעילותו מול חברות קשורות עסקית, למען מטרות השימוש המוצהרות ומותרות לפי כל דין, לשם אספקת השירותים, ולצורך ניהול הסיכונים בקבוצת דיסקונט, בה כלולות החברות: מרכנתיל דיסקונט בע"מ, כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, דיינרס קלוב ישראל בע"מ, דיסקונט ישראל שוקי הון בע"מ, דיסקונט חיתום והנפקות בע"מ, תפנית דיסקונט ניהול תיקי השקעות בע"מ, ב.ל.ד בע"מ, דיסקונט ליסינג בע"מ, בד"ל שירותי מחשוב ומנהלה בע"מ, נדב"ך ונדל"ן ולהשקעות בע"מ;
   5. לשותפיו העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך או אחרים. שים לב שלצדדים שלישיים כאמור עשוי להיות מידע נוסף אודותיך, שהתקבל בהסכמה נפרדת שלך וללא כל קשר לשירותים שנותן הבנק, ולבנק אין כל יכולת לשלוט בפעולות שמבצעים אותם צדדים שלישיים במידע שלך בהתבסס על מערכת היחסים שלך עם אותם צדדים שלישיים;
   6. לחברות הסלולאר ורשת האינטרנט לצורך העברת מידע ו/או ביצוע פעולות;
   7. הבנק מפעיל מעת לעת שירותי פרסום עם צדדים שלישיים – חברות פרסום אינטראקטיביות. הבנק רשאי להעביר את המידע הנצבר אודותיך לחברות אלו, אשר ישתמשו בו כדי להתאים עבורך ועבור אחרים הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באפליקציית הבנק ובאתרים אחרים ברחבי הרשת, הכל בהתאם למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים;
   8. בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות, או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;
   9. בשל צו שיפוטי המורה ל-PayBox או לבנק למסור את המידע לצדדים שלישיים בהתאם לצו;
   10. לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורמים ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין המחייבת או המטילה עלPayBox או על הבנק חבות לעשות זאת או על פי דרישתו של גורם כאמור על פי דין, וכל העברת מידע הנדרשת לצורך קיום חובות הבנק בקשר למניעת הלבנת הון ומימון טרור;
   11. לצרכי בירור טענות וניהול הליך משפטי או מחלוקת משפטית שבינך או מי מטעמך לבין PayBox או הבנק או מי מטעמו, לרבות צדדים שלישיים הקשורים עימו עסקית או צדדים נגדיים לפעולה שביצעת;
   12. בכל מקרה בו יסבור הבנק, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לבנק, לרכושו או לגופו של המשתמש או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי;
   13. במקרה בו העביר או המחה הבנק לצד שלישי את פעילותו או את זכויותיו וחובותיו כלפי המשתמש, או את חלקם – לרבות האפליקציה עצמה או חלק בה, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  3. הבנק עשוי למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך באופן אישי וישמש , בין היתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים על ידם.
  4. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות הבנק להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.
 6. אבטחת מידע

  הבנק עושה מאמצים ניכרים כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש באפליקציה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים, שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, והקצאת משאבים לשם מניעת חדירה למערכות המידע הקשורות בהפעלת השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש. ואולם, הבנק אינו יכול להבטיח כי לא יהיה כל שימוש בלתי מורשה או שיבוש בשירותים, והכל כפי שהבנק מפרט מעת לעת באתר ו/או באפליקציה.
 7. יצירת קשר בנושא פרטיות

  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי הבנק ואף לבקש מהבנק לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. ניתן לממש זכות זו ולפנות בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות זו למוקדPayBox במייל- [email protected]; בטלפון: 9575*.

נוסח מיום 14.10.2020